Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 4

Podział traktatów według funkcji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

WYKŁAD Z 1.12.2009r. Podział traktatów wg. funkcji: - inne traktaty - traktaty konstytucyjne - ich rozwój nastąpił po zimnej wojnie. Nie tylko państwa mogą mieć konstytucje, np. MTK nazwał tak Kartę praw Człowieka. Nie ma konstytucji w sensi...

Źródła prawa międzynarodowego publicznego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Podstawowowym źródłem obok zwyczaju prawa międzyn. jest traktat zrównywany często z pojęciem umowy międzynarodowej. Traktaty służyły poczatkowo załatwianu między stronami spraw, miały charakter kontraktowy w dużym stopniu. Były tez traktaty dwustronne nawet kiedy dot. ogólniejszych spraw jak za...

Zasady ogólne prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

WYKŁAD Z 08.12.2009r. ZASADY OGÓLNE PRAWA Nie ma wyjaśnienia orzeczniczego i traktatowego tego pojęcia - opisuje je jedynie doktryna. Istnieją różne sposoby interpretacji: - formuły łacińskie - to formuły myślenia prawniczego, np. lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) lub mater semper cert...

Wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Prawo międzynarodowe Publiczne wykład nr 7 01.12.2009 Podziały traktatów: Biorąc pod uwagę funkcję jakę traktat pełni w międzynarodowym porządku prawnym wyróżniamy: konstytucyjne, pozostałe traktaty. Traktaty konstytucyjne- pojęcie pojawia się na początku XX w; Isze praca dotyczące międzynarodo...

Soft law - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

WYKŁAD z 15.12.2009 Soft law ma charakter pisemny z wyjątkiem umów dżentelmeńskich. Mają znaczenie w obrocie m-wym. Soft law i hard law różnią się tym, że hard law powinno zawierać jasne prawa i obowiązki, przez co można zmusić do ich przestrzegania (przy soft law tego przymusu nie ma). To, że hard ...

Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Międzynarodowy Trybunał Spra...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

PMP wykład 8 08.12.2009 Art 38 ust. 1, lit. C statutu MTS czytamy, że Trybunał orzeka na podstawie ogólnych zasad prawa uznanych przez narody cywilizowane. Mimo względnie oczywistego brzmienia tego sformułowanie można powiedzieć, że budzi ono wątpliwości, kontrowersje zarówno co do swej istoty jak ...

Normy i standardy międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

WYKŁAD z 22.12.2009r NORMY I STANDARDY M-WE Norma m-wa Każdy akt prawa stanowionego złożony jest z przepisów - nie muszą, ale powinny być one tożsame z normami. P. von Dyk (?) rozróżnił trzy kategorie przepisów: a) określające cele nie wyznaczają sposobu postępowania adresatów norm, ale b) okre...

Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

15.12.2009 PMP wykład 9 1. Soft law od hard rożni się tym, że hard powinno zawierać jasne, precyzyjne prawa i obowiązki i można zmusić do przestrzegania hard, w soft, takiej możliwości nie ma. To że hard jest precyzyjne a soft nie, nie jest takie oczywiste. Soft, niewiążące uchwały organów organiz...

Ius cogens - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

WYKŁAD z 5.01. 2010r. Ius cogens to kategoria norm, która budzi w prawie m-wym dużo kontrowersji. Chronią one podstawowe prawa człowieka i nazywane są normami bezwzględnie wiążącymi. Normy te występują rzadko, ale dotykają podstawowych, zasadniczych norm - rdzenia prawa m-wego. Ius cogens były kwes...

Deklaracja zasad prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

PMP wykład 10 22.12.2009r DZPM - Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego pmn- prawo międzynarodowe OM organizacja międzynarodowa Normy i standardy Mn Jest to zagadnienie rozbite. Istotne jest z punktu regulacji mn. normy - ustalają reguły postępowania standardy - pokazują jakie postępowanie powinn...