Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

note /search

Wykład - Zmiana modyfikacja i ratyfikacja traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2058

ZMIANY W TRAKTACIE:Zmiana w postaci wprowadzenia poprawek w traktacie może być akceptowana przez kilka stron, ale konsekwencją będzie jej obowiązywanie co do wszystkich stron (2/3). W Karcie ONZ zmiany są możliwe, jeśli wola zmian pochodzi od wszystkich.

Konwencja o prawie morza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1540

KONWENCJA Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z dnia 20 maja 2002 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 10 grudnia 1982 r. została sporządzona w Montego B...

Wykład - podmioty prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1274

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO UWAGI OGÓLNE kwestia sporna - czy prócz państw są też inne rodzaje podmiotów p.m.? → różne teorie: nie + ewentualne wyjątki, np. Stolica Apostolska; (przeważa) tak, np. strony wojujące, org. m., jednostki; MTS w opinii doradczej w spr. odszkodowań w służbie ONZ z...

Statut Rzymski MTK - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

RZYMSKI STATUT MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2003 r. nr 78 poz. 708) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 17 lipca 1998 r. został przyjęty Rzymski S...

Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Społeczność międzynarodowa...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1246

Zalecane podręczniki: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. VII, PWN, Warszawa; W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa; Zalecane zbiory dokumentów: K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa mi...

Źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 931

Źródła prawa międzynarodowego POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 3 znaczenia źródeł p.m. znaczenie materialne - zespół czynników, które doprowadziły do powstania konkretnych norm p.m.: współpraca; współzawodnictwo; walka państw; znaczenie formalne - formy, w których tworzone są normy p.m. ...

Deklaracja zasad prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARoDOWEGo DoTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH sTosUNKow I wspÓrnZIAŁANIA p.tŃsrw ZGoDNIE Z KARTĄ N,ł.nonÓw ZJEDNoCZoNYCH Rezolucja Zgromadzenia ogólnego 2625(XXV), 24 października ]970 Zgromadzenie ogólne, Potwierdzając słowa

Doktryna i judykatura a źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

Doktryna i judykatura a źródła prawa międzynarodowego. Art. 38 wymienia w ramach źródeł prawa międzynarodowego umowę, zwyczaj i ogólne zasady prawa, a jako środki pomocnicze są w skazane w art. 38 doktryna (zdanie najznamieni...

Konwencja wiedeńska o misjach specjalnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

KONWENCJA O MISJACH SPECJALNYCH, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. (Dz. U. z dnia 30 października 1985 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do pows...

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

KONWENCJA WIEDEŃSKA O STOSUNKACH DYPLOMATYCZNYCH, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z dnia 8 września 1965 r.)   W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości:   W dniu 18 kwietnia 1961 r. zos...