Soft law - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Soft law - wykład - strona 1 Soft law - wykład - strona 2 Soft law - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD z 15.12.2009 Soft law ma charakter pisemny z wyjątkiem umów dżentelmeńskich. Mają znaczenie w obrocie m-wym. Soft law i hard law różnią się tym, że hard law powinno zawierać jasne prawa i obowiązki, przez co można zmusić do ich przestrzegania (przy soft law tego przymusu nie ma). To, że hard law zawiera takie jasne prawa i obowiązki nie jest do końca jasne. Zawierane są niekiedy tzw. Principles (np. mające charakter artykułowany) - jeśli nie powołują nowych zasad to powtarzają te obowiązujące. Traktaty zawierają też często porozumienia miękkie. Porozumień soft law nie da się egzekwować na drodze sądowej. Moc obowiązującą i skuteczność takiego prawa zależy od sposobu głosowania, używanej terminologii oraz wniesionych zastrzeżeń. Znaczenie dla soft law ma wzajemność.
MTS stwierdził, że rezolucje ZO ONZ mogą utwierdzać reguły obowiązujące i rozwijać je. Wskazuje się także w deklaracjach MTS (np. w spr. nikaraguańskiej), że rezolucje mogą mieć znaczenie dla opinio iuris, zawierając w sobie moc obowiązującą reguł. IPM wnosi wkład w rozwój prawa m-wego przez wydawanie rezolucji. Rezolucje ZO ONZ nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale mogą:
- przyczyniać się do powstania nowych norm
- przyczyniać się do konsolidacji prawa m-wego
- przyczyniać się do kodyfikacji prawa m-wego
IPM wyróżnia:
- ogólne i abstrakcyjne reguły państw
- rezolucje, które dot. konkretnych zagadnień, ale w sposób wyraźny formułują pewne reguły ogólne i abstrakcyjne
- reguły skierowane do konkretnych państw, ale z przekonaniem, że zachowanie tych adresatów jest wyrazem ogólnej reguły tych państw
Rezolucje mogą:
- określać przyszłe traktaty
- określać kierunek polityki
W uchwale IPM wskazuje się, że charakter rezolucji zależy od sposobu jej przyjęcia - z zastrzeżeniami lub bez. Zastrzeżenia jednak nie są traktowane jako odrzucenie czy sprzeciw, ale wątpliwości sygnatariusza. Lepszym sposobem przyjęcia jest głosowanie, a nie konsensus - ponieważ wymaga to wyrażenia zdania przez dane państwa. Rezolucje mogą być też przyjmowane większością - wtedy ważne jest by głosowały państwa o różnych systemach politycznych.
Deklaracje nie mają mocy wiążącej i często obejmują konkretny dział prawa m-wego.
Rezolucje różnych organów stanowią pierwszy krok do przyjmowania traktatów
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - M-wy traktat praw socjalnych
Rezolucje:
- interpretacja lub rozszerzanie pojęć traktatowych - znaczenie mogą mieć także uchwały ze spotkań prac stron konwencji, np. Konwencja o ochronie warstwy ozonowej
- implementacja traktatu - uchwały służą wprowadzeniu w życie konwencji. Nie zawsze będą miały wiążący charakter. Mogą też uzupełniać konwencję - np. zalecenia dotyczące M-wej Organizacji Pracy

(…)

… świadków) lub postanowień.
Orzecznictwo nie zastępuje ani praktyki ani świadomości prawnej.
Sądy krajowe -> mogą także orzekać o prawie m-wym dotyczącym tego państwa (o prawie traktatowym i zwyczajowym). To, co robią sądy krajowe to element praktyki państwa. Są sytuacje, kiedy sądy krajowe mogą wnieść istotny wkład w dziedziny prawa m-wego, np. w sprawach dotyczących ekstradycji, immunitetu państwa
…-we to rozstrzygnięcia m-we, nawet te nie mające mocy prawnej, np. views. Np. MTS w 2004 wydając orzeczenie dotyczące muru palestyńskiego zastanawiał się nad naruszeniem standardów człowieka i odwołał się właśnie do takich `views' wydanych przez Komitet Praw Człowieka.
Rozstrzygnięcia prawnie wiążące to orzeczenia sądów m-wych, a także arbitrażu m-wego (zwanego sądem polubownym). Sądy m-we wydają 2 rodzaje orzeczeń…
… (?) oraz ESIL (Europejskie Stowarzyszenie Prawa M-wego), a także Komisja Prawa M-wego ONZ.
Profesura może uczestniczyć w konferencjach m-wych lub je wspierać -> są oni członkami oficjalnych delegatur państw. Ponadto profesura pisze książki, artykuły naukowe itp., co ma wpływ na postępowanie państwa.
Świat anglosaski jest preferowany, ponieważ orzecznictwo m-we jest podobne do orzecznictwa common law.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz