Zasada nieingerencji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada nieingerencji - wykład - strona 1 Zasada nieingerencji - wykład - strona 2 Zasada nieingerencji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD z 23.03.2010r.
Zasada nieingerencji
Istnieją dwie rezolucje, które wprost dotyczą tej zasady z 1965r. oraz 1981r. Pochodzą one z okresu zimnej wojny. Tematem tym zajmował się również Instytut Prawa M-wego, który uchwalił dwie rezolucje:
- rezolucja z 1932 r. z Oslo - relacja między ta zasadą, a kompetencja do rozwiązywania sporów. Kompetencja wyłączna jest określona przez prawo m-we
STSM w sprawie dekretów o obywatelstwie, 1932r. - zwraca uwagę, że kompetencje te są niezależne i zależą od rozwoju stosunków m-wych. Ponadto zakres kompetencji wyłącznej państwa nie może być jednostronny.
- rezolucja z 1964r. z Aix-en-Provance - zwrócono uwagę, że zasada ta została zdefiniowana, by określić granice działania ONZ i innych organizacji m-wych wobec państw członkowskich. Zaciąganie zobowiązania m-wego przez państwo w określonej dziedzinie, należącej do kompetencji wyłącznej tego państwa, uniemożliwia powołanie się przez to państwo na zarzut, że należy to do kompetencji wewnętrznej w związku z interpretacją i stosowaniem traktatu.
Konsekwencje zasady nieingerencji:
- zakaz użycia siły w celu zmiany charakteru i zakresu jurysdykcji wewnętrznej państwa
- zakaz użycia siły pozawojskowej, czyli np. siły ekonomicznej w celu podporządkowania państwa
- zakaz ingerencji w celu oderwania części terytorium państwa, w którego stosunki się ingeruje
- zakaz wkraczania w konflikty wewnętrzne
- zakaz odwoływania się do jednostronnych środków przymusu
Ingerencja w konflikty zewnętrzne
Jest elementem prawa zwyczajowego, a nie traktatowego. Problem był analizowany przez MTS w konflikcie między Kongo, a Ugandą oraz przez IPM:
- Neuchatel, 1900r.
Dotyczy powstań i wojen domowych. Wysunięto takie zasady:
Obowiązek niepodejmowania w stosunku do niezależnego narodu, z którym pozostaje się w stosunkach pokojowych środków, które naród ten podejmuje w celu przywrócenia pokoju wewnętrznego (czyli nie należy dostarczać broni, amunicji lub organizować zbrojnych ekspedycji)
Wobec państwa, na którego terytorium jest wojna domowa, nie można wnosić zarzutu, że w obronie swych obywateli stosuje środki represyjne (z wyjątkiem kar okrutnych) wobec osób, które aktywnie uczestniczą w takiej wojnie
Rząd, który walczy z powstańcami ma prawo uznać ich za powstańców
- Wiesbaden, 1975r.
Precyzyjniej definiuje wojnę domową - konflikt sił rządowych z jednym lub więcej ruchem powstańczym w celu: obalenia rządu
obalenia porządku politycznego, gospodarczego, społecznego

(…)

… responsibility to protect (odpowiedzialność za ochronę). ZO ONZ zwróciło uwagę, że:
- każde państwo ponosi odpowiedzialność za ochronę swej ludności przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi, zbrodniami przeciwko ludzkości
- odpowiedzialność ta obejmuje zapobieganie
- wspólnota m-wa może działać w odniesieniu do zaistniałych sytuacji poprzez wspieranie danego państwa (przez zastosowanie…
… powstrzymywania się od przedwczesnego uznania takiego rządu. Te obowiązki spoczywają nie tylko na aparacie władzy tego państwa trzeciego, ale także na jego obywatelach.
Wyjątki:
pomoc humanitarna
pomoc techniczna, gospodarcza
pomoc uchwalona
pomoc upoważniona
pomoc zalecana przez ONZ zgodnie z KNZ
Używanie środków jednostronnych przez państwo
Nie ma uregulowań traktatowych dotyczących tej kwestii. Temat…
… i handel -> prawo morza
USA często stosują takie środki, np. nakładając embarga - w latach 90. Zastosowano je wobec Kuby (ustawy Helms-Burton).
- rezolucja z 21.09.2009r. wobec państw rozwijających się - jednostronne środki są niedopuszczalne i niezgodne z KNZ oraz WTO (w umowie ustanawiającej jest mowa o wsparciu dla państw słabszych).
Wyjątki od zasady nieingerencji:
- pomoc humanitarna - należy…
… nie powinna być arbitralnie odrzucona.
Immunitet państwa.
Ta kwestia wciąż nie jest uregulowana przez traktaty. W grudniu 2004r. ZO ONZ przyjęto Konwencję w sprawie immunitetów jurysdykcyjnych państw i ich własności. Konwencja ta jeszcze nie obowiązuje - tylko 6 państw do tej pory się nią związało. Preambuła została przygotowana przez KPM i mówi, że immunitet państwa należy do prawa m-wego zwyczajowego. Zagadnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz