Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 1 Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 2 Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 3

Fragment notatki:

15.12.2009
PMP wykład 9
1. Soft law od hard rożni się tym, że hard powinno zawierać jasne, precyzyjne prawa i obowiązki i można zmusić do przestrzegania hard, w soft, takiej możliwości nie ma. To że hard jest precyzyjne a soft nie, nie jest takie oczywiste. Soft, niewiążące uchwały organów organizacji międzynarodowych zawierają principles = zasady, czasem o postaci artykułowanej (powszechna deklaracja praw człowieka, o prawach dziecka), nawet jak nie są artykułowane, niezależnie do kogo skierowane, zawsze mogą zawierać principles. np. Deklaracja Prawa Międzynarodowego → najbardziej dobitny przykład. Zawierane rezolucje dot. prawa do samostanowienia, poszanowania integralności terytorium państwa jeżeli nie formułują NOWYCH zasad to przynajmniej powtarzają istniejące zasady.
Traktaty też często zawierają zobowiązania miękkie (shall srtive- czynić wysiłki = nierygorystyczne zobowiązanie dot. zdarzeń przyszłych i niekoniecznie pewnych np.: obowiązek negocjowania umów w dobrej wierze. Jest obowiązkiem precyzyjnym, ale rezultat nie jest zapewniony, umowa może nie zostać zawarta pomimo obustronnych chęci.) 2. Drugą różnicą jest możliwość egzekwowania hard law i niemożność egzekwowania aktów typu soft law. Skuteczność soft law zależy od warunków przyjęcia rezolucji, sposobu głosowania, używanej terminologii, tego, czy były wnoszone zastrzeżenia, czy nie. Znaczenie w hard i soft law ma wzajemność więc tworzy się mechanizmy nadzoru i weryfikacji soft law = konieczność wytłumaczenia się dlaczego zachowało się niezgodnie z postanowieniem rezolucji, ale nie można za naruszenie takiej rezolucji pociągnąć państwo do odpowiedzialności mn czy wnieść skargi do MTS. REZOLUCJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ.
Szczególny typ rezolucji ze względu na skład i reprezentatywność tego organu. ZO ONZ to Główny organ ONZ i jedynym plenarnym organem ONZ. MTS wskazał, że takie rezolucje mogą utwierdzać reguły obowiązujące, rozwijać je w sensie interpretacji. NP.: Deklaracja Zasada Prawa Międzynarodowego (1970.11.24), uważana nie tylko za rezolucję ZO, ale też za autorytatywną interpretację katalogu zasad z art. 2 KNZ I celów z art. 1 KNZ. Także MTS w sprawie Nikaraguańskiej 1986 r. oraz opinia doradcza w sprawie legalności użycia sił jądrowe jw samoobronie 1996 r. MTS wykazuje znaczenie rezolucji zgromadzenia, nawet tych niebędących interpretacją autorytatywną praktyk ONZ w rozwoju prawa zwyczajowego. Rezolucie mogą mieć znaczenie w kształtowaniu się praktyki (choć nie mogą jej zastępować) i w opinio iuris wyrażając przekonania o mocy obowiązującej określonych reguł. Instytut Prawa M-nar. jako organizacja pozarządowa (powstała w 1873 r.) spotykająca się corocznie, przyjęła rezolucję dot. uchwał ZO w 1987 r. na sesji w Kairze. Prof. Skubiszewski. Rezolucja podzielona była nie na artykuły ale na konkluzje. W pierwszej konkluzji zawarto: choć karta narodów zjednoczonych nie powierza zgromadzeniu władzy ustanawiania reguł dotyczących państwa z, może ZO przyjmować zalecenia przyczyniające się do stopniowego rozwoju pm i jego konsolidacji oraz kodyfikacji. Choć rezolucje ZO nie mają charakteru prawnie wiążącego, powstała propozycja filipińska dotycząca nadania wszystkim a przynajmniej niektórym rezolucjom ZO charakteru prawnie wiążącego. Rezolucje mogą:


(…)

…, prace konferencyjne wpływać na kodyfikację oraz tworzenie traktatów. Doktryna formułuje swoje poglądy też w Komisji Prawa Międzynarodowego. Profesura może uczestniczyć w konferencjach, międzyrządowych na zasadzie doradztwa prawnego, wspierać om albo jako członkowie delegacji państw oficjalnie brać udział w konferencjach. np.: konferencja międzyrządowa dotycząca prawa traktatów 1966-69 prof. Frankowska…
… Na Środowisko W Kontekście Transgranicznym 1991 r. dla której te wytyczne stanowiły podstawę. Też Międzynarodowa Konwencja praw człowieka stała się wzorcem dla kilku paktów praw człowieka. Miała służyć jako podstawa dla jednego, ale ponieważ były napięcia polityczne między państwami, zaczęła się zimna woja, żelazna kurtyna, to negocjowanie tego prawa okazało się niemożliwe. Państwa zachodnie był przywiązane…
…) jurysdykcja uniwersalna pozwala ścigać np.: za tortury indywidualne przypadki
Może być brana pod uwagę praktyka różnych sądów: konstytucyjnych, najwyższych, powszechnych, arbitrażowych orzekających w sprawach międzynarodowych (izby handlowe orzekające w sprawach gospodarczych) administracyjnych.
Czasem rola sk polega na wstępnym oglądzie sprawy, bywa warunkiem rozpoczęcia postępowania przed sądem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz