Wykład - Pomocnicze środki ustalania treści norm prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pomocnicze środki ustalania treści norm prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Pomocnicze środki ustalania treści norm prawa międzynarodowego - strona 2 Wykład - Pomocnicze środki ustalania treści norm prawa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Wykład XVIII (13.03.2009)
Pomocnicze środki ustalania treści norm prawa międzynarodowego (często określane mianem źródeł pomocniczych prawa międzynarodowego)
Są określone w Statucie MTS art. 38 ust. 1 d):
„Trybunał którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które będą mu przekazane, będzie stosował (...) z zastrzeżeniem art. 59 wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa publicznego różnych narodów, jako środek pomocniczy do stwierdzenia przepisów prawnych.”
Wymienione środki nie są źródłem praw i obowiązków, ale mogą prowadzić do ustalania czy takie prawa i obowiązki istnieją. Zastrzeżenie z art. 59 Statutu MTS:
„Wyrok sądu wiąże tylko strony będące w sporze i tylko w stosunku do danego sporu.”
Odrzucenie precedensu pochodzącemu z system prawnego common law. Jest to wyraźna dyrektywa dla trybunału, że przy rozstrzyganiu konkretnego sporu nie może ulegać precedensowi i analogii. Każdy przypadek podlega indywidualnemu badaniu, co jednak nie oznacza że wyrok nie może być ten sam.
Orzecznictwo = należy rozumieć szeroko, nie ograniczając się tylko do sądownictwa międzynarodowego, choć przede wszystkim chodzi o orzecznictwo wiążące sądów międzynarodowych i międzynarodowego arbitrażu (wyroki i orzeczenia arbitrażowe)
wyroki arbitrażowe (władza do rozstrzygania sporów)
wyroki merytoryczne
wyroki dot. kompensaty (oddzielone od wyroku merytorycznego, jeśli wymagają bardziej wysublimowanych działań)
orzeczenia o charakterze proceduralnym dot. środków tymczasowych (postanowienia lub zarządzenia)
orzeczenia nie mające charaktery wiążącego (soft law, miękkie orzeczenia sądowe)  do takich orzeczeń zalicza się opinie doradcze, wydawane w szczególności przez MTS OPINIE DORADCZE
Europejski Trybunał Sprawiedliwości za „opinię” uznaje orzeczenie, które zezwala lub nie na podjęcie negocjacji przez Wspólnotę lub dot. związania się traktatem; opinia negatywna oznacza, że wspólnota nie może włączyć się do działania (dla ETS opinia jest wiążąca) = nazwa „opinia” może więc być myląca.
Opinie doradcze mimo tego, że nie mają charakteru wiążącego, mają duże znaczenie.
Przenikalność rozumowania w wyrokach MTS i opiniach doradczych (np. opinia doradcza dot. muru palestyńskiego; opinia doradca dot. wykorzystywania broni jądrowej).
Orzeczenia sądów międzynarodowych mogą być zaskarżone (instancyjność organów). Z taką sytuacją mamy do czynienia w org. regionalnych np. UE, ale też w org. powszechnych np. WTO (ale jest to bardziej wyjątek niż zasada).

(…)

…, ale także urzędnicy).
W orzecznictwie MTS odwoływano się do doktryny wprost , gdy wykazywała słuszność i stabilność poglądów. Trudniejsze jest to gdy doktryna nie prezentuje jednoznacznych rozwiązań.
Od wyroku w sprawie delimitacji szelfu kontynentalnego na Morzu Północnym z 1969 roku zaczyna brać górę doktryna zinstytucjonalizowana ( już nie profesur) np. doktryna Komisji Prawa Międzynarodowego.
Komisja Prawa…
… J. Loriuar i Argentyńczyka C. Calvo powstaje Instytut Prawa Międzynarodowego w Gandawie. Instytut zbiera się na sesjach po dziś dzień; jego poglądy są dość konserwatywne, mimo tego wydawane przez Instytut rezolucje są brane pod uwagę np. w raportach Komisji Prawa Międzynarodowego.
W XIX wieku powstaje doktryna prawa międzynarodowego w pełnym tego słowa znaczeniu, ale nadal dużą role odgrywają osoby…
…. Występuje również zjawisko odwrotne - ktoś kto był urzędnikiem MSZ staję się profesorem (np. M. Koskeniemi z Finlandii).
1947 zostaje utworzona z inicjatywy ONZ Komisja Prawa Międzynarodowego (kolejne forum, na którym doktryna odgrywa istotną rolę). W skład wchodzi 34 członków m.in. prof. Galicki z Polski. Organ zajmuje się rozwojem i kodyfikacją prawa międzynarodowego.
INTERAKCJA MIĘDZY DOKTRYNĄ…
…)
niezinstytucjonalizowane (np. środki samopomocy odwetowe, przeciwśrodki, „środki prywatne”) - nie są uporządkowanie stosowane, stosowane tylko zgodnie z prawem międzynarodowym
Zasady odwołania się do przeciwśrodków są zawarte w orzecznictwie międzynarodowym (np. Gabcikowo/Nagymarosz MTS 1997) oraz w artykułach Komisji Prawa Międzynarodowego z 2000/2001 dot. odpowiedzialności państw za naruszenie norm prawa…
… A ORZECZNICTWEM
systematyzuje, porządkuje orzecznictwo
wykazuje sprzeczności w orzeczeniach sądowych
klasyfikuje orzecznictwo
pokazuje linie rozwojowe dzięki doktrynie treści z opinii indywidualnych i odrębnych mają większą nośność (doktryna je analizuje)
Sądy międzynarodowe uwzględniają pracę doktryny. Wskazuje się, że wpływa zarówno na sądownictwo klasyczne i arbitrażowe (nie tylko profesura…
…, która jest podstawą obowiązku i uprawnienia (roszczenia), która zmierza do jednoczesnego dania wyrazu trzem wartościom pozaprawnym:
sprawiedliwości (moralność międzynarodowa)
szacunku (kurtuazja międzynarodowa)
skuteczności (prakseologia międzynarodowa)
reguły zachowania = pewne formuły, które mówią kto i w jakich warunkach jak powinien się zachować;
HIPOTEZA (kto i jakie warunki?) + DYSPOZYCJA (jak?) + SANKCJA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz