Dr Grzegorz Sobiecki - strona 4

Makroekonomia - pojęcie pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

(Bardzo) krótka historia pieniądza Stan samowystarczalności ludzi Wymiana towarowa (barterowa) - problem „wdzięczności”, wymiana przypadkowa Pieniądz kruszcowy - najlepszym ekwiwalentem są metale szlachetne; Bretton Woods 1944r. Bank-note (pieniądz wymienialny na kruszcowy) - do 1971 r. Pie...

Makroekonomia - płynność pieniadza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Płynność pieniądza W różnych momentach potrzebujemy różnych form pieniądza. Wynika to m. in. z faktu, że różne formy mają różną płynność.  Płynność pieniądza to łatwość z jaką dane aktywo można zamienić na gotówkę (przez łatwość rozumiemy szybkość i pewność takiej zamiany). Np. gotówka ma wię...

Podaż pieniądza 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Założenie: poziom podaży pieniądz jest określany z góry przez rząd/państwo/bank centralny. Nie zmienia się przy różnych stopach procentowych. pieniądza Wzrost nominalnej podaży pieniądza powoduje: wzrost realnej podaży M/P (w krótkim terminie: ceny się jeszcze nie dostosowały) powstaje na...

Makroekonomia - polityka fiskalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Polityka fiskalna wg Keynesa  Nadmierne oszczędności (możliwe wg ekonomii keynesowskiej) mogą być spowodowane m.in. ekspansywną polityką monetarną (zwiększanie ilości dostępnego pieniądza, np. jako gotówka w bankach, ale który nie jest wprowadzany w obieg, np. przedsiębiorstwa nie finansują in...

Makroekonomia - polityka gospodarcza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Winiarski: świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje z zagranicą Secomski: działalność państwa, polegającą na określeniu bieżących i perspektywicznych celów społeczno-gos...

Makroekonomia - popyt konsumpcyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Istnieje kilka głównych hipotez wiążących konsumpcję i dochód:  hipoteza dochodu absolutnego (J. M. Keynes, 1936)  wydatki konsumpcyjne (C) zależą od poziomu bieżących dochodów rozporządzalnych uzyskiwanych przez gospodarstwa do...

Produkcja w równowadze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Produkcja na poziomie równowagi Przy danych założeniach modelu (m.in. stałe ceny i płace, autonomiczne inwestycje), równowaga (krótkookresowa) na rynku dóbr istnieje wtedy, gdy globalny popyt lub planowane wydatki (AD) dokładnie zrównają się z rozmiarami faktycznie wytworzonej produkcji (Y) p...

Makroekonomia - rola państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Gospodarka - „miejsce”, gdzie się gospodaruje, czyli zarządza tym, co się ma (i tym, co jest się winnym), by mieć i konsumować jeszcze więcej, wykorzystując do tego produkcję i wymianę wyrobów i usług.  System rynków i instytucji gospodarczych Rynek - funkcje  Funkcja informacyjna (dostarc...

Rynek pienieżny 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

[3] Bon pieniężny Bon pieniężny: papier wartościowy emitowany przez banki komercyjne i bank centralny. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego sprzedawane są na rynku pierwotnym z dyskontem. NBP emituje je w celu realizacji zamierzeń ...

Rynek pieniężny 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Rynek pieniężny  Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Podstawowa rola: zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności uczestnikom tego rynku.  Podmioty mogą pozyskiwać kapitał na krót...