Dr Grzegorz Sobiecki

note /search

Idealny pieniądz - badanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2205

Idealny pieniądz (synteza) BADANIE • Aktywum jest pieniądzem, jeżeli o realizuje funkcje pieniądza o ma cechy pieniądza … są to warunki konieczne (ale niewystarczające), tym bardziej, że stopień realizacji tych funkcji i cech nie jest zmienną zero jedynkową • Historia pieniądza i ewolucja ...

Istniejące waluty świata

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

3.2) Waluty świata BADANIE Dlaczego istniejące waluty są bliskie ideału? Wahania wartości wymiennej najważniejszych walut (tabelka) oraz zmiany realnego efektywnego kursu wymiany wszystkich walut świata również nie są duże (średni, nie ważony roczny wzrost od 2005 do 2010 to 17%) = postula...

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Mierniki stopnia aktywności państwa w gospodarce  Udział budżetu państwa w podziale PKB  Udział państwa we własności majątku produkcyjnego (czynników produkcji) Udział państwa w zatrudnieniu ogółem Udział produkcji sektora państwowego w produkcji krajowej Udział wydatków rządowych w wydat...

Równowaga ogólna z państwem i handlem 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Wzrost wydatków państwa (ΔG 0) na dobra i usługi (przy danej stopie podatkowej): 1. podnosi poziom produkcji zapewniający równowagę dzięki efektowi działania mechanizmu mnożnika zrównoważonego budżetu o ΔY = ΔG * Mnzb = ΔG * (1/(1-KSK')) - produkcja rośnie do Y2 = Y + ΔY = Y + ΔG * (1/(1-KSK'...

Równowaga ogólna z państwem i handlem

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

Determinanty dochodu narodowego (Model B*) • uwzględniając państwo (* bez podatków pośrednich i subsydiów) • bez uwzględnienia handlu zagranicznego (przepływ dóbr i usług) • bez uwzględnienia własności czynników wytwórczych za granicą (przepływ pracy i kapitału) • bez uwzględnienia zużycia maj...

Ekonomia jako nauka - wiedza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Wiedza „Wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie” / Platon / „Ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania” / Encyklopedia PWN /  Wiedza teoretyczna to:  definicje (opisy nowych wyrazów za pomocą istniejących)  mechanizmy  relacje między kate...

Niewidzialna ręka rynku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1764

„Niewidzialna ręka rynku” Adama Smitha Koncepcja, która podkreśla, że:  Nikt nie każe producentom produkować danej ilości, po danej cenie (pomijając interwencje państwa)  Nikt nie każe konsumentom kupować określonych ilości i...

Teoria rynku, cena

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

Q,q = Quantity (ilość)  P,p = Price (cena) = Supply S (podaż) D = Demand (popyt) R - revenue, utarg/przychód Rynek  = mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług ~ zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje go...

Mikroekonmia - Teoria użyteczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2520

… czyli Teoria wyboru konsumenta bez ryzyka. Opracowana na gruncie ekonomii neoklasycznej. Przypadek wyboru konsumenta dla jednego dobra. Vilfredo Pareto, Francis Edgeworth. Użyteczność  Użyteczność jest miarą  subiektywne...

Wartości nominalne i realne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Wielkości nominalne i realne Wielkość nominalna (inaczej bieżąca) = wartość bieżąca, obliczona według cen (stóp procentowych) w danym okresie, kiedy była ona mierzona (cen bieżących); w statystyce międzynarodowej określa się ją jako „current”.  przykład Średni