Kontrolna aktywność państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrolna aktywność państwa - strona 1 Kontrolna aktywność państwa - strona 2 Kontrolna aktywność państwa - strona 3

Fragment notatki:

Mierniki stopnia aktywności
państwa w gospodarce
 Udział budżetu państwa w podziale PKB
 Udział państwa we własności majątku produkcyjnego
(czynników produkcji)
Udział państwa w zatrudnieniu ogółem
Udział produkcji sektora państwowego w produkcji
krajowej
Udział wydatków rządowych w wydatkach ogółem
Ilość ustaw w Dzienniku Ustaw w danym roku
Ilość artykułów o działaniach państwa w danym roku
Ilość programów międzynarodowych
Itp..
Mierniki efektywności działania państwa w gospodarce
(efektywności polityki gospodarczej
 Stopień realizacji zamierzonych celów gospodarczo-
społecznych na dany rok
Poparcie społeczeństwa (badania opinii publicznej)
Spełnianie kryteriów zdrowej gospodarki (np. kryteria
konwergencji z Maastricht: inflacja, sytuacja fiskalna, kurs
walutowy, stopy procentowe)
Efektywność administracji publicznej
Indeks społeczeństwa obywatelskiego
Kontrola instytucjonalna (NIK, Trybunały międzynarodowe,
organizacje międzynarodowe)
Wybór na kolejną kadencję?
Państwo zatem jest POTRZEBNE
= ale ile tego państwa?
… na to pytanie różne szkoły ekonomii odpowiadają
teoretycznie, na podstawie analizy gospodarki,
jaką proponują (różne założenia i sposoby analizy
= różne wnioski).
… a różne kraje stosują różne rozwiązania
Praktyczne
Paradygmat
 Wg T. Kuhna: zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i
pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do
czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo - tzn. za jego pomocą
można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi
(historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.
 Paradygmat od dogmatu odróżnia kilka zasadniczych cech:
 nie jest on dany raz na zawsze, lecz jest przyjęty na zasadzie konsensusu
większości badaczy (co nie oznacza, że naukowcy głosują nad przyjęciem
lub odrzuceniem paradygmatu, liczy się zgodność paradygmatu z
dotychczasową wiedzą i spełnienie wielu warunków (w zakresie np.
istniejących dowodów)
 może okresowo ulec zasadniczym przemianom prowadzącym do głębokich
zmian w nauce zwanych rewolucją naukową
 podważa sens absolutnej słuszności (pojęcie "absolutnej słuszności" nie ma
charakteru naukowego)


(…)

… jest istotna, ale ograniczona
 rola rządu przede wszystkim w ochronie wolnego mechanizmu rynkowego i swobody zawierania
umów;
likwidacja monopoli państwowych (nie zastąpią rynkowego mechanizmu alokacji bo mają za mało
informacji)
nie powinno być „wydatków rządowych”, płatności transferowych (redystrybucja dochodu)
kontrola cen jest niesprawiedliwa
Bank centralny powinien dbać o stabilność rynku finansowego, ale wspierać mechanizmy rynkowe
emisja pieniądza powinna być domeną również banków komercyjnych
należy hamować ekspansję związków zawodowych,
Szkoła oczekiwań adaptacyjnych (Irving Fisher, pocz. XX w.)
 Przyszłą wartość wskaźnika ekonomicznego można przewidzieć na
podstawie przeszłych wartości oraz wartości błędów popełnionych
podczas przewidywania tej samej zmiennej z przeszłości
 Hipoteza O.A…
… sam mechanizm rynkowy
 => Państwo nie powinno ingerować w gospodarkę, a pieniądz nie
odgrywa jako odrębny instrument istotnej roli
 Rolą państwa jest (za A. Smithem) przestrzeganie praworządności,
utrzymywanie porządku, dostarczanie pewnych dóbr publicznych i
obrona narodowa
 Przyjmuje założenia leseferyzmu i libertarianizmu
 W ramach paradygmatu szkoły: ekonomia neoklasyczna, monetaryzm,
szkoła chicagowska, szkoła austriacka (rozwinięcie)
Keynesowski, etatystyczny
 Gospodarka z natury jest niestabilna: ceny i bezrobocie mają
tendencję do wzrostu
 => Gospodarka wymaga pomocy ze strony państwa - stosowania
aktywnych, doraźnych posunięć polityki gospodarczej w celu
łagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk gospodarczych, m. in.
wyeliminowania bezrobocia (zwiększanie wydatków budżetowych) i
inflacji…
… rola państwa jako instytucji fiskalnej i
redystrybucyjnej: sterowanie popytem rządowym, transferami,
wykorzystując mnożnik popytowy (=> welfare state)
 Celem polityki gospodarczej państwa regulowanie poziomu
zagregowanego popytu
Szkoły ekonomiczne - szczegóły (2)
Szkoła austriacka (in. szkoła wiedeńska, prakseologiczna; C. Menger, E. von Böhm-
Bawerk, F. Hayek, L. von Mises, lata 70. XIX…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz