Dr Grzegorz Sobiecki - strona 3

Makroekonomia - geneza makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Przed makroekonomią  Gospodarka narodowa była przedmiotem zainteresowania  merkantylistów (XVI-XVIII w.) - utożsamiali bogactwo kraju z akumulacją metali szlachetnych.  fizjokratów (XVIII w. - tablica ekonomiczna),  przedstawic...

Makroekonomia - inflacja 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

CPI a PPI a HICP CPI (ang. Consumer Price Index) - wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce obliczany i publikowany jest raz w miesiącu przez Główny Urząd statystyczny (GUS) na podstawie zmiany wartości cen koszyka towarów nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. CPI...

Makroekonomia - inflacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Inflacja a rynek pieniądza - wyjaśnienie teoretyczne Inflacja w gospodarce pojawia się, gdy na rynku dóbr istnieje nadwyżka popytu nad podażą - tzw. luka popytowa (producenci by maksymalizować zysk i ograniczyć popyt, nie mogąc jemu od razu sprostać, podnoszą ceny). Nie oznacza to jednak, że k...

Makroekonomia - inflacja 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Skutki inflacji Ograniczenie produkcji, bezrobocie, recesja gospodarcza,  Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji,  „Koszty zdartych zelówek” - w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utr...

Makroekonomia - pojęcie inflacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Wnioski z równania wymiany  Szybkość obiegu pieniądza (V) jest dość stabilna i zmienia się powoli.  Ponieważ szybkość obiegu pieniądza jest stabilna, zmiana ilości pieniądza M przez bank centralny powoduje proporcjonalną zmianę wartości produkcji (P*Y).  Wielkość produkcji dóbr i usług w gos...

Makroekonomia - kreacja pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Stwarzanie pieniądza „Proces, z pomocą którego banki kreują pieniądza, jest tak prosty, że budzi wręcz sprzeciw. (...) Wkłady (...) podlegały na podstawie zlecenia ich właścicieli transferowi na rzecz innych osób przy regulowaniu rachunków z nimi. (...) zdeponowane monety służyły jako pieniądz, ...

Makroekonomia - modele makro

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2065

Modele makroekonomiczne Proste modele teoretyczne: model Model makroekonomiczny gospodarki polskiej ECMOD Nowy model makroekonomiczny gospodarki polskiej NECMOD Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE): SOE-PL, Model R...

Makroekonomia - NBP 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Polityka pieniężna NBP Bank centralny Polski prowadzi politykę / strategię celu inflacyjnego. Obecnie celem jest CPI na poziomie 2.5% +/- 1pkt. % Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiązkowa Operacje kredytowo-depozytowe (polityka stóp procentowych) Polityka kursu walutowego (swapy walutowe...

Makroekonomia - NBP 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Wybrane operacje NBP Operacje depozytowo-kredytowe - operacje podejmowane z inicjatywy banków komercyjnych, w ramach których banki komercyjne maja możliwość lokowania nadwyżek środków finansowych w NBP w formie depozytu na koniec dnia, jak również są źródłem krótkoterminowego uzupełnienia niedob...

Makroekonomia - NBP 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Bank centralny - inne funkcje  Centrum walutowe kraju - samodzielnie lub w porozumieniu z rządem ustala kurs waluty krajowej i dba o jego utrzymanie, przechowuje oficjalne rezerwy obcych walut, dewiz i złota w Polsce: „Od 12 kwietnia 2000 r. kurs złotego jest kursem płynnym i nie podlega żad...