Makroekonomia - pojęcie inflacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - pojęcie inflacji - strona 1 Makroekonomia - pojęcie inflacji - strona 2 Makroekonomia - pojęcie inflacji - strona 3

Fragment notatki:

Wnioski z równania wymiany
 Szybkość obiegu pieniądza (V) jest dość stabilna i zmienia się powoli.
 Ponieważ szybkość obiegu pieniądza jest stabilna, zmiana ilości pieniądza M przez
bank centralny powoduje proporcjonalną zmianę wartości produkcji (P*Y).
 Wielkość produkcji dóbr i usług w gospodarce zależy przede wszystkim od podaży
czynników produkcji (praca, kapitał fizyczny, kapitał ludzki, zasoby naturalne)
oraz dostępnej technologii produkcji. Ponieważ pieniądz jest neutralny, ilość
pieniądza w gospodarce nie ma wpływu na wielkość produkcji.
 Ponieważ wielkość produkcji Y zależy od podaży czynników produkcji i dostępnej
technologii, zmiana podaży pieniądza M przez bank centralny i towarzysząca jej
proporcjonalna zmiana wartości produkcji (P*Y) są spowodowane jedynie zmianą
poziomu cen P.
 Kiedy bank centralny gwałtownie zwiększa podaż pieniądza, efektem jest szybka
inflacja.
Inflacja
 Inflacja = wzrost przeciętnej (średniej, najczęściej
średniej ważonej) ceny dóbr i usług w jakimś okresie
Czysta inflacja = wzrost przeciętnej ceny wszystkich
dóbr i usług w jakimś okresie
Wskaźniki inflacji
Stopy inflacji - zmiana poziomu cen w skali gospodarki lub na rynkach różnych dóbr
 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI)
Indeks cen dóbr produkcyjnych ~surowców (ang. Producer Price Index, PPI) - nie obliczany w
Polsce jako taki; zamiast tego podawane są wskaźniki wybranych dóbr produkcyjnych
Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej
Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
Średnia cena sprzedaży drewna
Średnia krajowa cena skupu pszenicy
Średnia krajowa cena skupu żyta


Deflator PKB
 Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Proces, HICP)
 Miary inflacji bazowej NBP
 Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych (środków trwałych)
 Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
Luka inflacyjna (luka popytowa) - różnica między popytem a podażą (na dobra)


(…)

… sprzedaży drewna
Średnia krajowa cena skupu pszenicy
Średnia krajowa cena skupu żyta


 Deflator PKB
 Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Proces, HICP)
 Miary inflacji bazowej NBP
 Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych (środków trwałych)
 Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
Luka inflacyjna (luka popytowa) - różnica między popytem a podażą…
… obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników cen ze wszystkich
rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych badaniem cen w danej grupie,
stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów i usług
konsumpcyjnych na najniższym szczeblu agregacji systemu wag. Wykorzystuje się je następnie,
przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania wskaźników wyższych szczebli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz