Rynek pienieżny 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pienieżny 2 - strona 1 Rynek pienieżny 2 - strona 2 Rynek pienieżny 2 - strona 3

Fragment notatki:

[3] Bon pieniężny
Bon pieniężny: papier wartościowy emitowany przez banki komercyjne i bank centralny.
Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego sprzedawane są na rynku pierwotnym z
dyskontem. NBP emituje je w celu realizacji zamierzeń polityki pieniężnej ( regulowanie
płynności sektora bankowego oraz kształtowanie stóp procentowych na rynku
pieniądza). Bank centralny poprzez sprzedaż lub zakup bonów może zmniejszać lub
zwiększać płynność sektora bankowego i wpływać tym samym na poziom rynkowych stóp
procentowych. Stanowią drugi bardzo płynny instrument rynku międzybankowego*.

Bony pieniężne nabywają głównie banki komercyjne i inne instytucje finansowe dysponujące
rezerwami środków pieniężnych w celu dokonania dochodowych lokat na stosunkowo krótki
termin, ale również i osoby, które dysponują kwotą 10 000 PLN. Sprzedaż bonów
organizowana jest formie organizowanych cotygodniowych przetargów, w których nabywcy
określają cenę zakupu, a bank wybiera oferty zawierające propozycje najwyższej ceny. Zakup
bonów odbywa się poprzez dealerów rynku pieniężnego.

W 1996 roku dokonano ich dematerializacji i powołano Rejestr Bonów Pieniężnych NBP,
gdzie prowadzone są konta depozytowe bonów oraz ich rejestracja.

* ale z gotówką na pozabankowym rynku pieniądza nie ma nawet co porównywać
[4] Certyfikaty depozytowe
 Certyfikat depozytowy: instrument dłużny, emitowany przez
bank, różni się od zwykłego depozytu bankowego tym, że
można nim obracać na rynku, w szczególności można go
odsprzedać temu samemu bankowi, w którym został kupiony.
Wystawiane są przez banki komercyjne na okaziciela.
Potwierdzają złożenie depozytu o określonej wielkości i na
określony czas w banku. W ustalonym terminie aktualny
właściciel certyfikatu otrzymuje kwotę na jaką opiewa
certyfikat, powiększoną o należne odsetki. Na emisję
certyfikatów depozytowych bank musi otrzymać zezwolenie
banku centralnego. Forma ta jest bardzo wygodna dla inwestora
gdyż może on w każdej chwili upłynnić certyfikat na rynku
wtórnym.
[5] Weksel
Weksel: rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na okaziciela, w którym wystawca weksla (trasant)
zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta)
zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową
odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Przy wekslu własnym wystawca jest głównym dłużnikiem


(…)

… z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.*
Weksel in blanco jest to dokument zaopatrzony bądź w sam tylko podpis wystawcy weksla lub akceptanta,
bądź także w niektóre inne elementy weksla. Podpis na wekslu in blanco musi być złożony w zamiarze
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
* do dziś (kwiecień 2011r.) w zasadzie nie zmienione!
[6] Czek
 Czek: pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia…
…, , miejsce i datę wystawienia czeku
oznaczenie miejsca płatności oraz podpis wystawcy. Czek może być
wystawiony na zlecenie własne, osoby trzeciej (imiennie) lub na
okaziciela. Treść, formę oraz obrót czekowy określają w Polsce
przepisy prawa czekowego z 1936 r. *
* podobniej, jak w przypadku weksli do dziś (kwiecień 2011r.) w zasadzie nie zmienione!
[7] Akcept bankowy
 Akcept bankowy: papier wartościowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz