Wykład - Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych  - strona 1 Wykład - Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych  - strona 2 Wykład - Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych  - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 6
Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych Instrumenty rynku pieniężnego:
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Bony komercyjne przedsiębiorstw
Certyfikaty depozytowe
Weksle
Czeki
Akcepty bankowe
Weksel
Dokument sporządzony w formie przewidzianej przez prawo (Ustawa - Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku)
Papier wartościowy potwierdzający istnienie zobowiązania pieniężnego osoby lub osób, które go podpisały
Zawiera bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty określonej osobie (wierzycielowi wekslowemu) w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę weksla lub osobę przez niego wskazaną określonej na wekslu sumy pieniężnej
Funkcje weksli
Płatnicza
Kredytowa
Obiegowa
Gwarancyjna
Refinansowa
Rodzaje weksli:
Weksel własny
Weksel trasowany
Weksel własny (sola, suchy)
Wystawiany przez dłużnika (trasata)
Jest bezwarunkowym zobowiązaniem własnym wystawcy do zapłacenia określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej (remitenta) w określonym terminie w przyszłości
Wystawca weksla (transant) = główny dłużnik wekslowy (trasat)
Weksel trasowany (trata, ciągniony)
Zawiera polecenie wystawcy weksla skierowane do trasata do zapłacenia określonej kwoty na rzecz remitenta
Wystawca weksla (trasant) nie jest głównym dłużnikiem wekslowym (trasatem)
Trasat staje się głównym dłużnikiem w momencie zaakceptowania weksla czyli potwierdzenia zobowiązania wekslowego
Czynności wekslowe:
Awalowanie weksla
poręczenie zobowiązania wekslowego przez osobę trzecią (awalistę), który przejmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania wekslowego
Indosowanie weksla
przenoszenie praw z weksla przez remitenta (indosanta) na rzecz osoby trzeciej (indosatariusza)
Dyskontowanie weksla
zakup weksla przez inny podmiot (bank) przed terminem wykupu przez trasata z potrąceniem odsetek należnych z tytułu dyskonta
nabywca weksla może go przedstawić do redyskonta w innym banku lub w banku centralnym
Uczestnicy rozliczenia wekslowego (1)
Wystawca - trasant
Wierzyciel wekslowy, beneficjent, remitent
Płatnik - trasat
Akceptant - potwierdza zgodę na wykonanie polecenia trasanta
Indosant - przenosi weksel za pomocą indosu na inną osobę
Poręczyciel - osoba poręczająca za całość lub część sumy wekslowej w związku z awalem

(…)

… przedsiębiorstw
Zdematerializowane instrumenty dyskontowe na okaziciela Stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne wynika z sytuacji finansowej emitenta
Wysoka rentowność Wysoka płynność - obrót wtórny Termin wykupu do jednego roku (zwykle 3-6 miesięcy)
Nominał - od 10 000 do 1 000 000 złotych Organizacja emisji
KPD emitowane są w transzach w ramach i do wysokości programu emisji
Program zwykle obejmuje okres do 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz