Czeki i weksle - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czeki i weksle - omówienie - strona 1 Czeki i weksle - omówienie - strona 2 Czeki i weksle - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


23.05.2005
BANKOWOŚĆ Temat: Czeki i weksle Prace napisali: Natalia Tsangaras Jarosław Stankiewicz WEKSEL jest to bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej oznaczonej osobie, udzielone w ściśle określonej formie, będące papierem wartościowym.
Weksel jest wymiennikiem co oznacza, że przez jego wystawienie i wydanie można otrzymać w zamian towar, usługę lub pieniądze.
Rodzaje weksli: Weksel własny - (inaczej suchy, prosty, sola) zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie. Weksel trasowany - (inaczej ciągniony lub trata) zawierający skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym czasie i miejscu. Podstawowa różnica pomiędzy wekslem trasowanym a własnym polega na tym, ze przy wekslu własnym wystawca sam zobowiązuje się do zapłacenia sumy wekslowej, a w odniesieniu do weksla trasowanego poleca zapłacenie tej sumy osobie trzeciej. Inaczej mówiąc w wekslu własnym wystawca weksla jest głównym dłużnikiem, natomiast przy wekslu trasowanym głównym dłużnikiem jest osoba, która ciągniony na nią weksel zaakceptowała (trasat).
Weksel trasowano-własny - np. gdy w przedsiębiorstwie wielodziałowym centrala ciągnie weksel na któryś z zakładów terenowych.
Inne rodzaje weksli: Weksel piwniczny - ciągnięty na nieistniejącego trasata
Rekta-wek sel - weksel z zakazem dalszego indosowania (przenoszenia praw weksla przez indos na kolejne osoby)
Weksel In blanco - bez niektórych elementów ( przeważnie bez terminu płatności i sumy wekslowej uzupełnianych w późniejszym terminie)
Weksel kaucyjny (gwarancyjny) - stosowany jako zabezpieczenie
Weksel zwrotny ciągniony przez regrietenta na zwrotnie zobowiązanego - forma odzyskania środków po tak zwanym proteście weksla


(…)

… w drodze indosu. Pierwszym indosantem jest zawsze remitent, 3=5. Indosatariusz - osoba, która nabyła weksel w drodze indosu. Poręczyciel - osoba, która awalizuje weksel. Poręczać można za 1, 4 i 5. Domicyliat - osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub siedzibie weksel ma być płatny, np. bank płatnika.
Domicyl - miejsce, w którym ma nastąpić płatność. Wyręczyciel - osoba, która płaci weksel…
… "weksel" w samym tekście dokumentu, remitent, suma wekslowa słownie, domicyliat, miejsce płatności weksla (domicyl), podpis wystawcy weksla własnego. Termin płatności według polskiego Prawa wekslowego to: za okazaniem (a'vista), w pewien czas po okazaniu (wizowanie weksla), w oznaczonym dniu, w pewien czas po dacie. Klauzule wekslowe Klauzule wekslowe mają na celu dostosować konstrukcję weksla…
… komisowej.
Objaśnienia: l - zlecający wystawienie weksla poleca pociągnąć weksel na trasata; 2 - trasant ciągnie weksel i wręcza go remitentowi; 3 - w terminie płatności remitent przedstawia weksel o zapłaty trasatowi; 4 - trasat płaci remitentowi; 5 - remitent uznaje otrzymaną kwotą komitenta. Sytuacja taka może zajść, gdy trasat jest dłużnikiem komitenta, remitent jest wierzycielem komitenta…
… lub jeżeli udzielił wystawcy kredytu. Dotyczy tylko weksli trasowanych. Może stanowić również podstawę tzw. traty komisowej.
Objaśnienia: l - zlecający wystawienie weksla poleca pociągnąć weksel na trasata; 2 - trasant ciągnie weksel i wręcza go remitentowi; 3 - w terminie płatności remitent przedstawia weksel do zapłaty trasatowi; 4 - trasat płaci remitentowi; 5 - trasat uznaje zapłatę remitentowi za uregulowanie…
…", "akcept" i podpis lub sam podpis. Na rewersie weksla, słowami "przyjmuję", "akceptuję", "akcept" i podpis. Tu sam podpis nie wystarczy (byłby zrozumiany jako poręczenie). Akcept musi być bezwarunkowy. Warunek jest powodem do protestu weksla. Jedynym warunkiem zgodnym z prawem może być warunek ograniczający kwotę. Akcept należy opatrzyć datą w przypadku gdy weksel jest płatny w pewien czas po okazaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz