Finanse - rynek pieniężny ĆWICZENIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - rynek pieniężny ĆWICZENIA - strona 1 Finanse - rynek pieniężny ĆWICZENIA - strona 2 Finanse - rynek pieniężny ĆWICZENIA - strona 3

Fragment notatki:

Finanse – dwiczenia 
Rynek pieniężny 
1 RYNEK PIENIĘŻNY 
Zawierane są w nim transakcje instrumentami finansowymi o okresie zapadalności do 1 roku. Jednocześnie instrumenty rynku pieniężnego cechują się najwyższym lub zbliżonym do niego stopniu płynności oraz największym lub bardzo dużym bezpieczeostwem. (Małe ryzyko zmian stopy procentowej bo na krótki okres czasu)  Emitentem są duże instytucje – NBP, Skarb Paostwa, banki  Cele: - regulacja płynności - zawieranie transakcji zabezpieczających przed stratami lub spekulacja związana z wahaniem krótkoterminowych stóp procentowych  Cechy: - ogromna przewaga transakcji o wielkiej skali, zasadniczo jest to rynek hurtowy - uczestnicy rynku pieniężnego to przede wszystkim wielkie instytucje - silne oddziaływania banku centralnego – bezpośrednio wpływa na kształtowanie stóp procentowych  Instrumenty: - depozyty (pożyczki) międzybankowe - bony skarbowe - bony pieniężne NBP - papiery komercyjne - certyfikaty depozytowe - weksle - czeki  BONY SKARBOWE 
Emitent: Skarb Paostwa Okres: 1-52 tyg (najczęściej 26 lub 52) Nominał: 10 000zł  Emitowane, aby utrzymad płynnośd finansową w ramach budżetu (wznowienie w ’91 po wojnie). NBP – agentem emisji bonów skarbowych:  
- techniczna obsługa bonów (przetargi) 
 
- nie może kupowad bonów  bezpośrednie finansowanie budżetu paostwa 
 Przetargi:  – odbywane w poniedziałek - przyjmowane są oferty od banków - dealerzy skarbowych papierów wartościowych (banki) - typ przetargu: amerykaoski (wielu cen) - Minister Finansów ustala maksymalną wysokośd dyskonta = minimalną cenę  Papier dyskontowy – sprzedawany po cenie niższej niż nominalna wartośd  BONY PIENIĘŻNE  
Emitowane: od 1 do 364 dni (najczęściej 7 dni) Wartośd : 10 000zł  
Paweł Czudecki Finanse – dwiczenia 
Rynek pieniężny 
2 PAPIERY KOMERCYJNE 
- bony handlowe - bony komercyjne - kwity  Wspólny cel: zapewnienie płynności przedsiębiorstwom  
  Podlegają prawu wekslowemu, kodeksowi cywilnemu, prawu bankowemu, ustawie o 
obligacjach 
  w Polsce – niewielki rynek   tylko największe przedsiębiorstwa (gdyż małe nie znalazłyby nabywców oraz duże koszty 
stałe emisji) 
  Jest to papier dyskontowy 
 CERTYFIKATY DEPOZYTOWE  
Emitowane przez banki komercyjne skrypty dłużne. Sprzedawane po cenie nominalnej, w momencie wykupu doliczone są odsetki  WEKSEL 
 Jest do dokument sporządzony w formie przewidzianej przez prawo, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniężnej określonej osoboie w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub osobę prez niego wskazaną. Egzekucja kwoty pieniężnej jest wyposażona 

(…)

… dłużnikiem weksla własnego jest jego
wystawca
Weksel trasowany – jest poleceniem wystawcy (trasanta) zapłacenia określonej kwoty pieniężnej,
wydanym innej osobie (trasatowi) na rzecz osoby trzeciej (remitenta). Głównym dłużnikiem weksla
trasowanego jest jego wystawca, ale tylko do momentu akceptacji. Po przyjęci weksla przez trasada
rola głównego dłużnika przechodzi na niego (tj. na akceptanta)
Osoby w obrocie wekslowym:
1) Wystawca (trasant)
2) Remitent (pierwszy wierzyciel)
3) Płatnik (trasat)
Funkcje pełnione przez weksel:
- płatnicze (można odmówid przyjęcia)
- kredytowa (odraczanie płatności)
- obiegowa
- gwarancyjna (gwarantuje spełnienie świadczeo)
- refinansowa (można przedstawid do dyskonta w banku, odsprzedad bankowi, bank komercyjny
może przekazad weksla do dyskontowania do NBP)
Paweł…
… trzeciej)
6) Nazwisko osoby lub nazwę firmy na rzecz której zapłata ma byd dokonana (remitent)
7) Data i miejsce wystawienia
8) Podpis wystawcy weksla (trasanta)
Osoba której zostaje wręczony weksel może:
1. Przechowywad go aż do momentu płatności
2. Wręczyd go jako zapłatę w kolejnej transakcji, indosując na swojego wierzyciela
3. Oddad go w zastaw jako zabezpieczenie zapłaty np. udzielonego kredytu
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz