Dr Grzegorz Sobiecki - strona 5

Rynek pracy 2 - Stopa bezrobocia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512

Wskaźniki rynku pracy  Liczba bezrobotnych  Stopa bezrobocia - stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo  Współczynnik aktywności zawodowej: odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która należy do zasobu siły roboczej  Stopa zastąpienia - relacja wysokości zasiłków dl...

Rynek pracy 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Skutki bezrobocia PRYWATNE  Prywatny koszt bezrobocia: płaca utracona z powodu nie podjęcia pracy  Bezrobocie dobrowolne: prywatne korzyści (zasiłek, ilość wolnego czasu) wyższe niż koszt prywatny. Przypadek emigracji zarobko...

Rynek pracy 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Rynek pracy - klasyfikacja i definicje (1) Zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas określony (w tym sezonowo i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (inaczej: pracownicy najemni), m.in. :     Pracujący - ...

Makroekonomia - substytuty pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1834

Substytuty (surogaty) pieniądza (1) Surogaty pieniądza, są to środki płatnicze emitowane poza systemem bankowym i skarbowym mające najczęściej postać papierów wartościowych. W niektórych przypadkach surogatem pieniądza może być określony towar przyjmowany jako zamiennik oficjalnego środka płat...

Makroekonomia - system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

System bankowy System bankowy to całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnyc...

Makroekonomia - system finansowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

System finansowy i rozrachunkowy  System clearingowy (rozrachunkowy, płatniczy) - ogół porozumień, na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w r...

Makroekonomia - Systemy gospodarcze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 623

Podstawowe systemy gospodarcze  Wolnorynkowy  Etatystyczny  Centralnie planowany System wolnorynkowy Występuje, gdy państwo ogranicza swoją aktywność do określania ładu i porządku prawnego. Procesami gospodarczymi rządzi niewidzialna ręka rynku. Najważniejszym elementem rynku jest konkure...

Makroekonomia - właściwości pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4816

Właściwości (idealnego) pieniądza łatwość i wygoda posługiwania się  lekkość (wysoka realna wartość w stosunku do wagi), nie zajmuje dużo „miejsca”, łatwość transportu, łatwość przechowywania, łatwość przekazywania, podzielność,  Jednorodność (ekwiwalentność),  trwałość,     ...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Mikroekonomia a Makroekonomia Podstawową różnicą pomiędzy mikro- i makroekonomią jest podejście metodologiczne, natomiast przedmiot zainteresowania obydwu dziedzin ekonomii ma znaczenie drugorzędne.  Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych, analizą p...

Makroekonomia - równowaga ogólna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

Równowaga gospodarki - stan gospodarki, w którym występuje pełne zbilansowanie popytu i podaży na poszczególne dobra na rynku wewnętrznym przy zbilansowanych obrotach w handlu zagranicznym Równowaga ogólna - system zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki wymiennej, kiedy wszy...