Rynek pracy 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy 1 - strona 1 Rynek pracy 1 - strona 2 Rynek pracy 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rynek pracy
- klasyfikacja i definicje (1)
Zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego
na czas określony (w tym sezonowo i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym
wymiarze czasu pracy (inaczej: pracownicy najemni), m.in. :
Pracujący - osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia za
pracę) lub dochód, w tym:

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
osoby zatrudnione na podstawie powołania, wyboru lub mianowania,
osoby pracujące w zakładach pracy w formie zorganizowanych grup roboczych (jednostki wojskowe,
uczestnicy OHP, skazani).zatrudnieni
pracodawcy i pracujący na własny rachunek
agenci pracujących na podstawie umów agencyjnych
osoby wykonujące pracę nakładczą,
członkowie spółdzielni produkcji rolniczej,
duchowni pełniący obowiązki duszpasterskie,
pracownicy jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obronności i
bezpieczeństwa publicznego.
Bezrobotny (zarejestrowany) - osoba w wieku produkcyjnym bez prawa do
emerytury/renty, niezatrudniona, nie prowadząca działalności gospodarczej i nie
wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym
wymiarze, zarejestrowana jako aktywnie poszukująca pracy
Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę
płacy (i pracują, lub nie pracują)
Siła robocza (ludność aktywna zawodowo) - obejmuje osoby pracujące w gospodarce
narodowej oraz osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne; cywilna
ludność aktywna zawodowo nie obejmuje funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i
bezpieczeństwa publicznego oraz żołnierzy służby zasadniczej; dane o cywilnej ludności
aktywnej zawodowo służą jako podstawa do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego.
Bierni zawodowo: osoby w wieku produkcyjnym, które nie wchodzą na rynek pracy i są
na utrzymaniu osób zatrudnionych: niezdolni do pracy zawodowej, renciści, osoby chore,
niepełnosprawni, uczący się;


(…)

…,
niepełnosprawni, uczący się;
wg metodyki Międzynarodowej Organizacji Pracy to ci: których nie sklasyfikowano ani
jako pracujących ani jako bezrobotnych
Ludność w wieku produkcyjnym - według GUS: mężczyźni pomiędzy 18. a
65. rokiem życia, kobiety pomiędzy 18. a 60. rokiem życia
 Płaca realna - relacja płacy nominalnej (wyrażonej w pieniądzu) i poziomu
cen; obrazuje ilość dóbr, które można nabyć za daną płacę nominalną
Płaca brutto - płaca przed opodatkowaniem, stanowi koszt dla pracodawcy;
przede wszystkim tą wartością kieruje się pracodawca na rynku pracy
zgłaszając popyt na pracę
Płaca netto - płaca po opodatkowaniu, stanowi przychód dla pracownika
(płaca „na rękę”) - przede wszystkim tą wartością kieruje się pracownik na
rynku pracy zgłaszając podaż pracy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz