Ekonomia rynku pracy-notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia rynku pracy-notatki - strona 1 Ekonomia rynku pracy-notatki - strona 2 Ekonomia rynku pracy-notatki - strona 3

Fragment notatki:

24.02.11
8.30
Prowadzący: Mgr Dorota Klembowska
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
b.5p.1
zaliczenie:
obecności -2nieob. Max
test jednokrotnego? Wyboru +zadania
Rynek pracy Elementami rynku pracy są:
Popyt na pracę Podaż pracy - liczba os oferujących swoją pracę i os pracujące
Płaca
Popyt na pracę i jego determinanty:
Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na prace. Podmiotem transakcji jest praca, za którą płacą określoną płacę.
Determinanty:
Popyt i ceny na rynku produktów i usług przedsiębiorstwa
Technologia (efekt wypierania i kompensacji)
Cena kapitału i pracy
Popyt na prace= liczba os pracujących w gospodarce + liczba wolnych wakatów
Determinantami podaży pracy są:
Preferencje osób dotyczących pracy i czasu wolnego
Wysokości wynagrodzenia za jednostkę oferowanej pracy
Dostępu do innych dochodów
Aktywności zawodowej innych członków gosp domowego
Czynniki demograficzne i społeczne
Sytuacja na rynku pracy
Wraz ze wzrostem płacy popyt na pracę maleje
3.03.11r.
Ujęcie neoklasyczne:
Podmioty dążą do maksymalizacji własnych korzyści Na rynku występuje duża liczba niewielkich przedsiębiorstw i niezorganizowani w związki zawodowe pracownicy - podmioty te nie są w stanie wpłynąć na efekty działania mechanizmów rynkowych
Rynek pracy jest doskonale elastyczny
Siła robocza jest doskonale mobilna
Płace są doskonale giętkie
Przyjmuje się, jeśli płace realne będą rosły szybciej od wydajności pracy, to popyt będzie spadał
Przyczyną rozbieżności pomiędzy popytem na pracę a podażą są wahania popytu na oracę wynikające przede wszystkim z wahań cyklicznych gospodarki.
Problem bezrobocia Bezrobocie klasyczne
Bezrobocie dobrowolne
Zaproponowany przez nich model pełnego zatrudnienia był modelem bez aktywnej ingerencji państwa
Nieskrępowane działanie mechanizmu rynkowego, giętkie płace a także poprawa mobilności siły roboczej powinny przyczynić się do rozwiązania problemu bezrobocia
Funkcjonowanie rynku pracy wg Ke y nesa Podaż siły roboczej wg Keynesa zależy od wysokości płac nominalnych a nie realnych.
W ujęciu klasycznym stawka płac realnych jest w pełni elastyczna w dół i w górę, natomiast wg Keynesa płace nominalne mają ograniczoną elastyczność (nie są elastyczne w dół), co nie może prowadzić do trwałego zwiększenia zatrudnienia.


(…)

… w równoważeniu rynku pracy odgrywa ranga zatrudnienia w hierarchii celów makroekonomicznych
Czy wysoki poziom zatrudnienia jest celem polityki gospodarczej …?
Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy
Polityka zatrudnienia:
Jest jednym z rodzajów polityki gospodarczej
Cel główny: pełne zatrudnienie, osiągnięcie możliwie wysokiego i efektywnego poziomu zatrudnienia
Ograniczenie niewykorzystanych produkcyjnie nadwyżek siły roboczej
Zwalczani dyskryminacji określonych grup
Polityka zatrudnienia:
Państwo ingeruje w działanie rynku pracy w sposób pośredni poprzez różnego rodzaju instrumenty m.in. o charakterze monetarnym i fiskalnym, których zadaniem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego, co w konsekwencji prowadzi nie tylko do utrzymania istniejących miejsc pracy ale i do powstawania nowych.
Polityka rynku pracy:
Ma charakter bardziej bezpośredni i dotyczy usprawnienia funkcjonowania rynku pracy przy danym popycie na pracę i danej podaży pracy
PRP koncentruje się na rozwiązaniu problemów strukturalnych i społecznych działającego rynku pracy, natomiast celem polityki zatrudnienia jest pełne zatrudnienie poprzez tworzenie nowych pełnowartościowych miejsc pracy.
Rodzaje polityki rynku pracy
ALMP (aktywny)
PLMP (pasywny…
… i nie znika podczas ożywienia gospodarczego
Dwie najbardziej znane koncepcje bezrobocia równowagi
Teoria nairu(non-accelerating inflation rate f unemployment) nieinflacyjna stopa bezrobocia
Hipoteza naturalnej stopy bezrobocia
Obie interpretacje wywodzą się z tzw. Krzywej Phillipsa przedstawiającej związek inflacji i bezrobocia.
Nairu
W latach osiemdziesiątych grupa ekonomistów brytyjskich (Layard, Nickel…
….
W ujęciu klasycznym stawka płac realnych jest w pełni elastyczna w dół i w górę, natomiast wg Keynesa płace nominalne mają ograniczoną elastyczność (nie są elastyczne w dół), co nie może prowadzić do trwałego zwiększenia zatrudnienia.
Popyt na pracę jest popytem pochodnym (na towary i usługi).
Wyróżniał on 3 kategorie bezrobocia:
Frykcyjne (krótkookresowy, związany z mobilnością siły roboczej itp…
… zajmujących się produkcją rolną
24.03.11r.
W Państwie x liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 34 mln. 16 mln to osoby pracujące, 2,5 mln to os bezrobotne.
Oblicz:
-liczbe osób biernych zawodowo
-współczynnik aktywności zawodowej
Wskaźnik zatrudnienia
Stopę bezrobocia
Licz os biernych zaw = 34-16-2,5= 15,5
Akty 54%
Zat 47%
St bez 13,5%
Liczba osób w wieku produkcyjnym :
Aktywni zawodowo:
Pracujący…
….)
Dobrowolne
Przymusowe
Współczesne teorie bezrobocia
Teoria bezrobocia równowagi (nairu, naturalna stopa bezrobocia) makro
Teorie poszukiwań na rynku pracy (mikro)
Teoria niepisanych kontaktów(mikro)
Teorie płacy motywującej(mikro)
Teoria „insider-outsider”(mikro)
Teoria histerezy bezrobocia(makro)
Teoria bezrobocia równowagi
Bezrobocie równowagi jest charakterystyczne dla stanu równowagi gospodarczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz