Teorie bezrobocia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie bezrobocia - wykład - strona 1 Teorie bezrobocia - wykład - strona 2 Teorie bezrobocia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład XV – Teorie
Teorie bezrobocia
Teorie bezrobocia równowagi:

teoria poszukiwań

teoria NAIRU (bezrobocie nieprzyśpieszające procesów inflacji)
Teorie bezrobocia nierównowagi:

teoria neoklasyczna

teoria keynesistowska
Teoria neoklasyczna
W warunkach wolnorynkowej gospodarki działa mechanizm automatyczny, prowadzący do
równowagi na rynku pracy. Wolnorynkowa gospodarka nie dopuszcza do utrzymywania się
bezrobocia nierównowagi, w warunkach swobodnego działania mechanizmów rynkowych ustala się
równowaga na rynku pracy.
Przyczyną bezrobocia jest więc ustalenie się stawek płac na za wysokim poziomie i
niemożliwości ich obniżenia ze względu na pewne bariery, np. opór związków zawodowych. Kiedy
stawek płac nie da się obniżyć powstaje bezrobocie, nazywane dobrowolnym.
Teoria keynesistowska
Przyczyną bezrobocia jest ustalenie się Pp na towar na zbyt wysokim poziomie co do Pd
(spadek Pp=spadek produkcji=spadek zatrudnienia=wzrost bezrobocia).
Metodą zwalczania bezrobocia jest podniesienie podaży na towary poprzez ekspansywną
politykę pieniężną i fiskalną
Związek bezrobocia i inflacji
Teoria luki inflacyjnej
Gdy gospodarka funkcjonuje w warunkach niepełnego wykorzystania czynników produkcji to
wówczas nie powinno dochodzić do inflacji, bo zwiększony Pp na towary prowadzi do wzrostu
produkcji a nie cen. Natomiast gdy czynniki produkcji wykorzystane są w pełni pojawia się tzw.
luka inflacyjna (nadwyżka Pp nad Pd) i wzrasta inflacja.
Badaniami nad tym zagadnieniem zajmował się Philips
Między inflacją a bezrobociem występuje zależność polegająca na wymienności. W tych
latach w których bezrobocie rośnie obserwujemy spadek tempa inflacji, natomiast w okresach
spadku bezrobocia wzrasta inflacja. Nie jest możliwe obniżenie obu zjawisk, państwo musi ustalić
hierarchię celów.
Stagflacja – równoczesny wysoki poziom bezrobocia i wysoki poziom inflacji, jest wynikiem
niewłaściwej polityki państwa starającej się obniżyć bezrobocie, np. ekspansywnej polityki
pieniężnej, gdy bezrobocie ma charakter naturalny
Milton Friedman wysunął hipotezę naturalnej stopy bezrobocia. W gospodarce istnieje
bezrobocie naturalne, którego nie można zmienić w sposób trwały za pośrednictwem Pp na towary.
Polityka pieniężna i fiskalna nie są w stanie zredukować bezrobocia naturalnego. Wynika no z
niedoskonałego funkcjonowania rynków (zwłaszcza rynku pracy), niedoskonała mobilność, niska
intensywność poszukiwań pracy itd.
1
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład XV – Teorie
Teorie bezrobocia równowagi
Teoria poszukiwań
Istnieje wiele ofert pracy, ale oferty są niejednorodne, różnią się wymaganiami
kwalifikacyjnymi oraz stawkami płac. Osoby szukające pracy również są niejednorodne, różnią się
wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami, aspiracjami płacowymi (praca progowa –
najniższy poziom płac, jaki dana osoba jest skłonna zaakceptować, im wyższe kwalifikacje, tym
wyższa płaca progowa). Niezbędny jest proces poszukiwań do dopasowania się tych dwóch
zbiorów. Zakładamy, że podmioty są racjonalne, czyli że mają swój określony cel, który starają się
realizować (porównują koszty z korzyściami, których się spodziewają). Dzięki poszukiwaniom
można uzyskać lepszą ofertę, bardziej dopasowaną do swoich kwalifikacji i aspiracji płacowych.
Koncepcja płacy progowej:
Ludzie szukający pracy, który posiadają pewien poziom płacy progowej akceptują ofertę,
bądź ją odrzucają w zależności od tego czy oferowana płaca jest wyższa czy niższa.
Krzywa ofert pracy (wg stawek płac) ma rozkład normalny.
Osoba podnosząca kwalifikacje ma większą liczbą ofert do wyboru.
Bezrobocie NAIRU
Dynamika procesów inflacyjnych jest związana z wysokością stopy bezrobocia. Im wyższe
bezrobocie tym słabsza dynamika tych procesów. Ważną rolę odgrywa poziom bezrobocia NAIRU.
Istnieje taki poziom bezrobocia, który stabilizuje inflację. Jeśli bezrobocie faktycznie jest wyższe
od bezrobocia NAIRU to osłabia się inflacja, gdy jest niższe następuje przyśpieszenie wzrostu
inflacji.
Przyśpieszenie
inflacji
bezrobocie NAIRU
stabilizacja
stopa bezrobocia
Osłabienie
inflacji
Determinanty bezrobocia NAIRU:

czynniki wpływające na realistyczne płace realne związane z poziomem wydajności pracy

czynniki związane z postulowanymi płacami realnymi
Płr
RPR’
Wzrost
inflacji
Spadek
inflacji
2
A
RPR
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład XV – Teorie
PRP’
PRP
Obniżenie stopy bezrobocia NAIRU:

zintysyfikowanie poszukiwań pracy
0 b1 NAIRU b2

zmniejszenie hojności zasiłków

osłabienie roli związków zawodowych

obniżenie bezrobocia długookresowego
Stopa bezrobocia
Bezrobotni długookresowo nie osłabiają presji na wzrost płac, gdyż nie są konkurencyjni dla
osób pracujących. Im większy udział bezrobotnych długookresowych, tym większa presje wzrostu
płac.
Aby ograniczać inflację trzeba doprowadzić do ukształtowania się bezrobocia faktycznego
powyżej bezrobocia NAIRU (restrykcyjna polityka makroekonomiczna).
Ważne jest by bezrobocie NAIRU było niskie, bo wówczas można osłabiać inflację przy
mniejszym koszcie społecznym w postaci bezrobocia.
3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz