makroekonomia - bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia - bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy - strona 1 makroekonomia - bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy - strona 2 makroekonomia - bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy - strona 3

Fragment notatki:

Wykład z makroekonomii w formie prezentacji w formacie PDF. Slajdy zawierają następujące tematy: bezrobocie, korzyści i koszty bezrobocia, warunki konieczne uznania za bezrobotnego, metoda BAEL, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia, bezrobocie jawne, ukryte, frykcyjne, klasyczne, w ujęciu keynesa (spowodowane zbyt niskim popytem zagregowanym), strukturalne, intrumenty ograniczania bezrobocia, aktywna polityka zatrudnienia, pasywna polityka zatrudnienia, naturalna stopa bezrobocia, bezrobocie NAIRU, inflacja, trwały wzrost cen, inflacja antycypowana, inflacja oczekiwana. W dokumencie znajduje się także podział na rodzaje inflacji: pełzająca, krocząca, galopująca, hiperinflacja, inflacja korekcyjna. Miary inflacji - deflator PKB. Mierzenie inflacji - metody CPI, PPI. Indeks cen konsumenta, indeks cen producenta, cele inflacyjne nbp, egzogeniczne i endogeniczne przyczyny inflacji, dezinflacja - przeciwdziałanie inflacji. Wzrost gospodarczy - omówiony w tej pracy - ujęcie krótkookresowe, długookresowe, czynniki wzrostu gospodarczego (siła robocza, kapitał, technologia, funkcja produkcji, prawo malejącego popytu krańcowego). Potencjalny PKB, stopa procentowa i PKB, klasyczna dychotomia. Cykle koniunkturalne, recesja, ekspansja. koniunktura.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(…)

… frykcyjne, strukturalne i klasyczne: dobrowolne
Bezrobocie keynesowskie: przymusowe
Naturalna stopa bezrobocia: poziom bezrobocia dobrowolnego w równowadze
103
BEZROBOCIE
Krzywa Phillipsa (1958): na podstawie badań statystycznych Phillips uznał Ŝe istnieje
ujemna zaleŜność między wzrostem płac nominalnych a stopą bezrobocia. Im
większa nadwyŜka popytu na pracę nad podaŜą tym szybszy wzrost płac
nominalnych i tym niŜsze bezrobocie.
Samuelson i Solow (1960 przedstawili krzywą Phillipsa w postaci zaleŜności stopy
bezrobocia i tempa wzrostu cen. Z ujęcia wynikał wniosek o wymienności inflacji
i bezrobocia oraz o moŜliwości ograniczania bezrobocia kosztem wyŜszej inflacji.
Koncepcja była zgodna z ujęciem Keynesa, który uwaŜał Ŝe wzrostowi popytu
towarzyszy wzrost podaŜy ale i wzrost cen po osiągnięciu pełnego wykorzystania
czynników produkcji
W latach siedemdziesiątych koncepcja krzywej Phillipsa przestała objaśniać
rzeczywistość: pojawiła się stagflacja czyli stagnacja gospodarcza z jednoczesną
inflacją. Wzrost łącznego popytu nie zmniejszał bezrobocia ale podtrzymywał
inflację.
104
BEZROBOCIE
Naturalna stopa bezrobocia: koncepcja Friedmana (1968) i Phelpsa (1967)
modyfikująca podejście Phillipsa. Istnieje poziom równowagi na rynku pracy
który nie jest wraŜliwy na zmiany popytu, a wynika z charakteru rynku pracy. Jest
to nieunikniony poziom bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego wynikający z
niedoskonałości funkcjonowania rynku pracy.
W ujęciu Friedmana Phelpsa krzywa Phillipsa jest tylko szczególnym przypadkiem
krótkookresowej zaleŜności
W latach osiemdziesiątych keynesiści zaproponowali inne podejście…
… marginalnym, postęp
techniczny egzogeniczny, wzrost ciągły i harmonijny, podaŜ jako ograniczenie:
przykład – model Solowa zrównowaŜonego wzrostu
keynesowskie: produkcja zaleŜna od popytu, brak równowagi
teoria wzrostu endogenicznego – postęp techniczny jako czynnik endogeniczny
teoria realnego cyklu koniunkturalnego: wahania koniunktury jako efekt szoków
technologicznych
granice wzrostu: raporty Klubu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz