Bezrobocie i inflacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie i inflacja - wykład - strona 1 Bezrobocie i inflacja - wykład - strona 2 Bezrobocie i inflacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

BEZROBOCIE I INFLACJA (4)
Bezrobocie vs. Zatrudnienie
Zatrudniony to ten, kto ma prace pełnoetatową, na umowę zlecenie, na ...(cześć etatu).
Bezrobotny to ten kto
* nie ma pracy,
* poszukuje jej,
* jest zdolny i gotowy do jej podjęcia oraz
* jest w wieku produkcyjnym
Zasoby ludzkie w USA w 2006 r.
Łączna liczba ludności 301 mln
Ludność cywilna na wolności 228,8 mln
Cywilna siła robocza 151,4 mln
Bierni
zawodowo 77,4
Bezrobotni
7,0 mln
Zatrudnienie
144,4 mln
Zasoby ludzkie w Polsce w 2009 r.
Łączna liczba ludności 38,2 mln
Ludność w wieku produkcyjnym 24,6 mln
Zatrudnieni
Bezrobotni
13,8 mln
1,9 mln
Ludność w wieku
przed- i
poprodukcyjnym
13,6 mln
Bierni
zawodowo
8,9 mln
Mierniki rynku pracy
Współczynnik aktywności zawodowej
Waz 
aktzawodowo
100%
ludnwwiekprodukc
Waz 
Stopa bezrobocia
B
u
100%
aktzaw
u
B
100%
BZ
ZB
100%
Lwp
Stopa bezrobocia w UE
12
10
8
UE-15
6
strefa euro
4
UE-27
2
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia w UE
14,2
12,8
10,8
8,1
8,2
7,8
10,6
10,2
10,1
9,6
8,2
10,4
8,4
10
8
9,8
9,2
7,2
7,1
6
4,5
2000
4
2001
4,3
2002
4,6
4,7
2003
2004
ISCED 0-2
4,5
4,1
2005
2006
ISCED 3-4
5,6
3,6
4,5
2007
2008
ISCED 5-6
2009
Ogółem
Afroamerykanie
Biali młodociani
Stopa bezrobocia %
Afroamaerykańscy
młodociani
Czy jest zgodność bezrobocia rejestrowanego z faktycznym?
* nie wszyscy sie rejestrują- zniechęceni pracownicy
* rejestrują sie osoby chcące mieć ubezpieczenie zdrowotne, a nie prace
* rejestrują sie osoby pracujące na czarno
* nie rejestrują sie osoby pracujące na 1/2 etatu, ale chcące pracować na 1 etacie
Wzrost i bezrobocie
4,9
3,4
Stopa bezrobocia według grup społecznych w USA w 2007r.
35
30
25
20
15
10
5
0
7,8
2010
* W okresach ekonomicznego ożywienia stopa bezrobocia zazwyczaj spada.
* Okres rzeczywistej recesji, kiedy realny PKB spada zawsze wiąże sie to z realnym wzrostem
bezrobocia.
* Wzrost PKB- zmiana stopy bezrobocia
* Gdy tempo wzrostu jest powyżej przeciętnego, wówczas stopa bezrobocia na ogóle spada,
a gdy tempo wzrostu jest poniżej przeciętnego, wówczas stopa bezrobocia na ogóle rośnie.
Rodzaje bezrobocia
* Bezrobocie frykcyjne- powstałe na skutek dobrowolnego odejścia z pracy oraz proces
kreacji i likwidacji miejsc pracy z przyczyn związanych z przenoszeniem biznesu lub zmianą
miejsca zamieszania itp.
* Bezrobocie strukturalne- bezrobocie polegające na nadwyżkę podaży pracy nad popytem
na prace. Nadwyżka ta może być spowodowane niedopasowaniem sie kwalifikacji
pracownikow do wymagań pracodawców. Inne przyczyny: płace minimalne, związki
zawodowe, płace motywacyjne, polityka rynku pracy.
Bezrobocie naturalne= bezrobocie frykcyjne + bezrobocie strukturalne
Bezrobocie naturalne EF
Bezrobocie strukturalne
W- płaca
N- liczba osób
AJ- akceptują istniejące warunki pracy i płacy
LF- łączne zasoby siły roboczej
E- punkt równowagi
LD- popyt na pracę
EF-

(…)

… warunki pracy i płacy
LF- łączne zasoby siły roboczej
E- punkt równowagi
LD- popyt na pracę
EF- bezrobocie naturalne (frykcyjne+ strukturalne)
AB- nierowńowaga
Bezrobocie strukturalne występuje wówczas, gdy płaca z rożnych powodów trwale
utrzymuje się powyżej płacy równowagi W*.
Bezrobocie rzeczywiste= bezrobocie naturalne + bezrobocie cykliczne
Naturalna stopa bezrobocia to typowa stopa bezrobocia, wokół której waha sie faktyczną
stopa bezrobocia (inaczej mówi sie, że jest to stopa bezrobocia, gdy rynek pracy znajduje sie
w punkcie równowagi).
Bezrobocie cykliczne- odchylenie bieżącej stopy bezrobocia od naturalnej stopy bezrobocia;
jest to różnica miedzy bieżącą i naturalna stopa bezrobocia. Jest to ta cześć bezrobocia, która
wiąże sie z wahaniami koniunkturalnymi.
Przyczyny bezrobocia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz