Bezrobocie - przyczyny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4291
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - przyczyny - strona 1

Fragment notatki:

Pierwsza część, opatrzona wykresami, dotyczy przyczyn bezrobocia. Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej o takich terminach, jak: bezrobocie w warunkach równowagi, bezrobocie w warunkach nierównowagi na rynku pracy, ujęcie neoklasyczne bezrobocia, ujęcie keynesistowskie. Z kolejnej części notatki możemy zaznajomić się z takimi pojęciami, jak: stopa bezrobocia, metody pomiaru bezrobocia, typy bezrobocia, bezrobocie w okresie transformacji, bezrobocie frykcyjne.

15.1 Wprowadzenie/ 15.2 Pojęcie bezrobocia
Stopa bezrobocia -jest to odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stanie pracować. Bezrobocie wywołuje negatywne skutki społeczne i ekonomiczne dla osób bezrobotnych jak i dla całej gospodarki:
a)skutki społeczne: pogorszenie poziomu życia osób bezrobotnych, frustracje, wzrost niezadowolenia, rozwój szeregu niekorzystnych zjawisk społecznych
b) skutki ekonomiczne: niepełne wykorzystanie zasobów siły roboczej dlatego też produkcja faktyczna(rzeczywista) jest niższa od produkcji potencjalnej (produkcja przy pełnym i racjonalnym wykorzystaniu zasobów)
Bezrobocie:
dotyczy osób pozostających bez pracy( nie wykonujących pracy najemnej lub nie pracujących na własny rachunek)
dotyczy osób zdolnych do pracy i wyrażających gotowość podjęcia pracy na warunkach typowych dla danej gospodarki dotyczy ono osób poszukujących pracy
Podział ludności w wieku produkcyjnym:
aktywni zawodowo- to te osoby w wieku produkcyjnym, którzy są zdolni do pracy i gotowi do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki bierni zawodowo - ludzie na zasiłkach
Współczynnik aktywności gospodarczej: az = Sr/Lp
az- współczynnik aktywności zawodowej
Sr-zasób siły roboczej Lp-liczba ludności w wieku produkcyjnym
Wysokość współczynnika aktywności zawodowej zależy od:
poziomu i stawek płac
preferencji jednostek w zakresie kształcenia
modelu rodziny
liczny dzieci w rodzinie i sposobu ich wychowania
możliwości znalezienia pracy
ludność w wieku produkcyjnym aktywni zawodowo bierni zawodowo zatrudnieni bezrobotni zatrudnieni- to Ci, którzy wykonują pracę najemną lub pracują na własny rachunek bezrobotni-to Ci, którym nie udało się znaleźć miejsc pracy
Można to zapisać następująco:
Sr=Z+B
Sr-zasób siły roboczej (Sr= az*Lp)
Z-zatrudnieni
B-bezrobotni az-współczynnik aktywności zawodowej Lp-liczba ludności w wieku produkcyjnym B=Sr-Z
podstawiając otrzymujemy: B= az*Lp-Z
Rozmiary bezrobocia zależą od:
współczynnika aktywności zawodowej liczby ludności w wieku produkcyjnym
rozmiarów zatrudnienia Bezrobocie można wyrazić w:
wielkościach absolutnych (określa liczbę osób bezrobotnych)
wielkościach relatywnych (procentowych) taką miarą jest:
-wskaźnik stopy bezrobocia- to stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej; pokazuje jaką część aktywnych zawodowo stanowią bezrobotni.

(…)

… 000 osób. Ile w tym momencie osób pozostaje przy pracy?
3200000/x *100% = 18,5%
18,5% - 3200000 100% - x 18,5%*x=100%*3200000 x=100%*3200000/0,185 x= 17297297-3200000=14097297 zad.3 Od czego zależy poziom naturalnej stopy bezrobocia (jakie warunki instytucjonalne należy uwzględnić)?
Naturalna stopa bezrobocia, to naturalny nieunikniony dodatni poziom bezrobocia, który towarzyszy rozwijającej…
… nierównowagi. Bezrobocie to można podzielić na dwie części :
DE bezrobocie równowagi
CD bezrobocie nierównowagi, czyli nadwyżka podaży pracy nad popytem na pracę
Popyt ≠ podaż - nierównowaga na rynku pracy
Ujęcie neoklasyczne bezrobocia
Podstawowe twierdzenia stanowiska neoklasycznego zostały sformułowane przez A. Marshalla i A.C. Pigou na przełomie XIX-XXw. Zgodnie z ujęciem neoklasycznym w warunkach…
… przy różnych poziomach stawek płac realnych. Im te stawki są wyższe, tym popyt na pracę jest niższy . Taki przebieg krzywej wynika z zasad postępowania pracodawców, których celem działania jest maksymalizacja zysku
* Pdp-krzywa agregatowej podaży pracy pokazuje liczbę osób gotowych do zaakceptowania istniejących ofert pracy i podjęcia pracy przy różnych poziomach stawek płac realnych. Przy wyższych stawkach…

NAJWIĘKSZY PRACODAWCA NA ŚWIECIE:
1. US Department of Defence - Departament Obrony Stanów Zjednoczonych - 3,2 mln pracowników 2. Chinese People's Liberation Army - Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza - 2,3 mln 3. Walmart - sieć supermarketów - 2,1 mln 4. McDonald's - fast food - 1,7 ml
NAJWIĘKSZE FIRMY PRYWATNE W POLSCE:
Allegro
Stal Produkt
NAJWIĘKSZE FIRMY PRYWATNE W STANACH:
Wal-Mart Stores
ExxonMobil…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz