Dr Gordon Anthony Layne - strona 4

Model dyrektywny, centralistyczny, model parametryczny, zdecentralizow...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Model dyrektywny, centralistyczny Model parametryczny, zdecentralizowany Model dyrektywny - podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym maja ogranic zone( niekiedy wręcz bardzo ograniczone - w zależność od stopnia centralizacji) możliwości podejmowania samodzielnych decyzji , w przedmiocie uczest...

Spółki kapitałowe - Kodeks Spółek Handlowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

SPÓŁKI KAPITAŁOWE Spółka z o.o. Charakterystyka spółki z o.o. prof. Kapnera - jeśli chodzi o charakterystykę spółki z o.o. przede wszystkim trzeba bezspornie powiedzieć ( to wynika zresztą z art. 4) ze Spółka posiada osobowość prawną, a zatem spółka jako osoba prawna jako odrębny podmiot odpowiada ...

Kapitał zakładowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Wyłączenie od odpowiedzialności wspólników - za zobowiązania-dotyczy wyłącznie wspólnika, jako wspólnika a nie dotyczy sytuacji, kiedy o jego sytuacji prawnej przesądza inny przepis ze względu na pełnioną również funkcje członka zarządu mająca charakter szczególny, przy roszczeniach wierzyciela opi...

Prowadzenie spraw spółki, czyli stosunki wewnętrzne spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Prawa i obowiązki wspólników, Prowadzenie spraw spółki, czyli stosunki wewnętrzne spółki. kilka spraw z tym związanych  art. 175 ksh Istnieje i często to niebezpieczeństwo praktyczne; można spotkać się z próbami tego typu zachowań, kiedy osoba ubiegająca się o status wspólnika wnosi wkład i zawyża...

Reprezentacja, prokura-powołanie i odwołanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

 Art. 205.ksh [Reprezentacja; prokura] § 1 reprezentacja czynna w sposób określony przez ustawę, co jest możliwe do stosowania dopiero gdy ustawa milczy. Zasada dwóch podpisów wynika z ustawy, ale znajduje zastosowanie kiedy umowa nie zawiera odm...

Organy spółki - Rada nadzorcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Organy spółki. Podstawowe zasady funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej, Wybrane przepisy poświęcone zgromadzeniu wspólników- najwyższy organ tej spółki.  Art. 227 ksh Zasada -podejmowane sa na zgromadzeniu wspólników, ale po spełnianiu przesłanek z §2 mogą być podejmowane uchwały przez

Legitymacja czynna do wytaczania powództwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

LEGITYMACJA CZYNNA DO WYTACZANIA POWODZTWA  Art. 250 ksh Podmioty czynnie legitymowane do wytoczenia powództwa wprost o uchylenie uchwały Ten przepis art. 250 znajduje również zastosowanie, tak określony krąg legitymowanych znajduje zastosowanie do powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały ; k...

Źródła polskiego prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

ŹRÓDŁA POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO Pierwsza grupa źródeł prawa handlowego do­tyczy ustroju i organizacji podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców). Do podsta­wowych aktów prawnych w tym zakresie należą: Ustawa z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poświęcony jest przepisom wspólnym dl...

Prawo handlowe - banki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

BANKI Do podstawowej działalności banków należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i po­życzek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Banki mogą mieć również prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania nimi obrotów. Wszystkie banki są samodzielnymi i samof...

Prawo handlowe - fundacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Fundacja może być ustanowiona dla reali­zacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona...