Model dyrektywny, centralistyczny, model parametryczny, zdecentralizowany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model dyrektywny, centralistyczny, model parametryczny, zdecentralizowany - strona 1 Model dyrektywny, centralistyczny, model parametryczny, zdecentralizowany - strona 2 Model dyrektywny, centralistyczny, model parametryczny, zdecentralizowany - strona 3

Fragment notatki:

Model dyrektywny, centralistyczny Model parametryczny, zdecentralizowany Model dyrektywny - podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym maja ogranic zone( niekiedy wręcz bardzo ograniczone - w zależność od stopnia centralizacji) możliwości podejmowania samodzielnych decyzji , w przedmiocie uczestnictwa w obrocie. Natomiast obrót w ramach tego modelu jest najczęściej podany centralistycznemu planowaniu z ograniczeniem możliwości podmiotów uczestniczących w tym obrocie w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji gospodarczych. Z takim modelem mieliśmy do czynienia w okresie lata 50 poprzedniego wieku gdzie dominowały elementy modelu centralistycznego, gdzie tak zwany - Centralny planifikator określał wskaźniki planowe dla podmiotów uczestniczących w obrocie. W poprzednim modelu gospodarczym dominującymi podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym były przedsiębiorstwa państwowe, które zobowiązane były realizować zadania przedstawione przez centralnego planifikatora i przez określone organy administracji gospodarczej, które pozostawiały margines dla możliwości samodzielności funkcjonowania w obrocie tychże podmiotów gospodarczych. Model parametryczny . Powoli następowała liberalizacja modelu dyrektywnego poprzez włączanie elementów parametrycznych , tj. modelu zdecentralizowanego a wiec takiego, który w swojej czystej postaci, nie występuje w żadnym państwie . Model zdecentralizowany, w teoretycznie czystej postaci zakłada:
pełna swobodę przedsiębiorców,
pełną swobodę podmiotów gospodarczych bez ograniczeń normami o charakterze dyrektywnym, czyli normami o charakterze władczym, czyli takimi normami, które pochodzą ze sfery prawa administracyjnego.
Dominacja elementów jednego z modeli przesadzała o dominacji w płaszczyźnie prawnej instrumentów właściwych dla określonej gałęzi prawa i zatem mających zapewniać realizacje tego modelu. Innymi słowy można powiedzieć tak - ze w modelu centralistycznym, a wiec dyrektywnym dominowały instrumenty prawne z zakresu prawa administracyjnego, a wiec tej gałęzi, w której instrumentem czy metoda jest oparcie systemu regulacji na podporządkowaniu i nadrzędności podmiotów uczestniczących w tym obrocie, gdzie element równorzędności podmiotów nie występuje w założeniu. Z natury rzeczy metoda czy istota regulacji przyjęta w prawie administracyjnym jest w założeniu oparcie regulacji na takich cechach jak nadrzędność, podporządkowanie wzajemne podmiotów wobec siebie, władczy charakter decyzji podejmowanych przez uczestników obrotu i aprobata systemu prawnego dla takiego władczego programu działania podmiotów gospodarczych . To w modelu dyrektywnym przejawiało się w tym ze centralny planifikator ustalał określone wskaźniki planowe dla przedsiębiorców, które w tamtym okresie były przedsiębiorstwa państwowe.

(…)

…, o określonej treści - to było wyłączone z zakresu swobody kontraktowania.To nie był jeszcze najsurowszy element tamtejszego modelu czy regulacji prawnej dostosowany do realizacji tamtego modelu. Bezpośrednim źródłem stosunku prawnego miedzy ówczesnymi przedsiębiorcami których wtedy nazywano - podmioty gospodarcze, jednostki gospodarki uspołecznionej była umowa obligatoryjna, a wiec taka, której treść…
… z udziałem wszystkich tych podmiotów -to był - jak na ówczesne czasy - niezły postęp w stosunku do rozwiązań ówczesnych państwa. W czym się wyrażały niezbędne odstępstwa ( niezbędne wobec oceny ówczesnych realiów) od tej zasady na rzecz konieczności preferencyjnego traktowania ówczesnych jednostek gospodarki uspołecznionej, a wiec tych, które działają w oparciu o lepsze mienie społeczne i państwowe aniżeli tych które działają w oparciu o mienie prywatne. Te odstępstwa polegały na tym ze ustawodawca zastrzegał w KC uprawnienia dla RM do wydawania ogólnych warunków umów, które miały inny status niż dzisiejsze wzorce umowne - dla potrzeb regulacji określonej materii przedmiotowej miedzy ówczesnymi jednostkami gospodarki uspołecznionej. Były wydawane przez organy RM tak jak Akty prawne mające charakter normatywny…
… wyodrębnianego dydaktycznie dlatego ze reguluje, obejmuje te regulacje prawne które są podstawą oceny stosunków prawnych powstających w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami którymi to przedsiębiorcami są oczywiście spółki prawa handlowego regulowane kodeksem spółek handlowych, ale którymi to przedsiębiorcami są również inne podmioty, niebędące spółkami. Stad nie wolno utożsamić prawa handlowego…
… podmiotach. W przepisach KC poświęconych umowie przewozu i umowie spedycji były przepisy, które przewidywały ze przewoźnik czy spedytor może ustanowić ustawowe prawo zastawu na przesyłce w wypadku, kiedy nie uzyska świadczenia od kontrahenta w postaci wysyłającego przesyłkę bądź dającego zlecenie spedycji. Jeżeli nie zapłacił przewoźnik to mógł zrealizować ustawowe prawo zastawu. Czyli wykonując ustawowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz