Dr Gordon Anthony Layne - strona 3

Prawo handlowe-test 13

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Świadectwa użytkowe są wydawa w zamian za: Akcje umorzone, Zasługi oddane przy tworzeniu spółki akcyjnej, Powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki. Kapitał zapasowy obowiązkowo należy utworzyć w: Spółce akcyjnej, Spółce ...

Prawo handlowe-test 17

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

Dematerializacja akcji polega na: Pozbawieniu ich wartości, Pozbawieniu materialnej formy przez zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Ich unieważnieniu. Wartość nominalna akcji wynosi 10 zł,

Prawo handlowe-test 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1134

Spółka cywilna, której przychody netto podczas każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: może się przekształcić w spółkę jawną musi się przekształcić w spółkę kapitałową może się przekształ...

Prawo handlowe-test 16

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938

. Zasada reprezentacji łącznej polega na: a: Zgodne współdziałanie w zakresie składania oświadczeń woli. c: Zgodne współdziałanie w składaniu oświadczeń woli po uzyskaniu zgody właściwego organu (np. RN) 2. reprezentować przedsiębiorstwo państwowe może a. dyrektor b. zastępca dyrektora c. prokurent...

Prawo handlowe-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491

Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Egzamin: 28 stycznia, 4 luty( pier...

Pojęcie prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Pojęcie prawa handlowego , w żadnym akcie prawnym jurydycznej definicji nie znajdziemy, - podejmowane były przez autorów podręczników próby zmierzające nie tyle do zdefiniowania, co do dookreślania istoty tego terminu, czy oznaczenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego, który by wypełniał treść p...

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

KC oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowią dwa z pośród licznych aktów prawnych, które pojęciem przedsiębiorcy się posługują. Samo brzmienie przepisu art. 43' KC, który w KC zawiera definicje...

Ochrona prawa do firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Z ta problematyka ochrony prawa do firmy wiążą się jeszcze dwie kwestie. Naruszenie prawa do firmy -ustawodawca wskazał- możliwość oceny zachowania takiego naruszyciela przez pryzmat art. 23 i art. 24 KC czyli przez pryzmat przepisów dot. ochrony dóbr osobistych. w wypadku przedsiębiorców, najczęśc...

Spółki prawa handlowego - spółki kapitałowe - Spółka komandytowa...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Spółki prawa handlowego Kryterium: substrat - istotny element i funkcjonowanie 1. więzy personalne  spółki osobowe 2. kapitał  spółki kapitałowe Przepisy ogólne dotyczą wszystkich spółek, natomiast przepisy działu II tylko spółek osobowych, a działu III kapitałowych Przepisy wspólne - dział I ...

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 819

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - DOPRECYZOWANIE TYCH ZASAD art. 22 konstytucji zasada wolności gospodarczej i wolnej konkurencji , art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 2 lipca 2004...