Dr Adrian Kurcbart - strona 2

Teoria dysonansu poznawczego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Teoria dysonansu poznawczego Uczucie przykrego napi ę cia spowodowane informacj ą , któr ą jest sprzeczna z naszym wyobra ż eniem siebie jako osoby rozs ą dnej i sensownej, nazywa si ę dysonansem poznawczym. dysonans poznawczy : pop ę d...

Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Teoria podtrzymywania poczucia w ł asnej warto ś ci Za ł ó ż my, ż e uwa ż asz siebie za bardzo dobrego kucharza — za najlepszego kucharza w ś ród wszystkich twoich przyjació ł i znajomych. Niczego bardziej nie kochasz ni ż swobodne traktowanie pr...

Unikanie pułapki racjonalizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Unikanie pu ł apki racjonalizacji Zachowanie polegające na zmniejszaniu dysonansu jest obroną ego. Takie postępowanie może być użyteczne, ponieważ chroni nasze ego przed ciągłym zagrożeniem; utrwala poczucie stałości i wysokiej samooceny. Jak jednak widzieliśmy, zmniejszanie dysonansu może także ...

Uzasadnianie wysiłku - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Uzasadnianie wysi ł ku Wi ę kszo ść ludzi jest sk ł onna podj ąć ogromny wysi ł ek, aby zdoby ć to, czego pragnie. To jest oczywiste. Na przyk ł ad, je ś li jest jaka ś konkretna praca, któr ą chcesz otrzyma ć , to prawdopodobnie przejdziesz dodatkow ą mil ę , aby j ą zdoby ć . Mo ż e to by ć zakup...

Zachowanie racjonalne i racjonalizujące

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Zachowanie racjonalne a racjonalizuj ą ce Wi ę kszo ść z nas z dum ą przyznaje, ż e jeste ś my zwierz ę tami racjonalnymi — i rzeczywi ś cie ludzie s ą zdolni do zachowa ń racjonalnych. Jak jednak pokazuj ą powy ż sze przyk ł ady, potrzeba podtrzymania naszej samooceny sprawia, ż e nie zawsze my ś ...

Podstawowe zagadnienia psychologii - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

ZAGADNIENIE Z PSYCHOLOGII 1. Spostrzeganie społeczne - to złożony układ procesów dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości: komunikacja niewerbalna Mimika (głównie oczy- zwężone źrenice przy kłamstwie, brwi, czoło, ust...

Charakterystyka ludzkiego wnioskowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Charakterystyka ludzkiego wnioskowania Określenie, czym jest „poprawne" wnioskowanie, stanowi podstawową trudność w tej dyskusji. Czy można czynić ludziom zarzut z tego, że nie przeprowadzają wnioskowań w taki sam sposób jak wyćwiczeni logicy? Czy powinniśmy aspirować do bycia komputerami, ...

Dwuczynnikowa teoria emocji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Dwuczynnikowa teoria emocji Ludzie cz ę sto wykorzystuj ą obserwacje w ł asnego zachowania, by rozpozna ć swoje pogl ą dy i okre ś li ć , jacy s ą . By ć mo ż e zastanowi ł e ś si ę nad tym, czy podobnie post ę pujemy, gdy chod...

Heurystyka dostępności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Heurystyka dost ę pno ś ci Nieformalna reguła wnioskowania została nazwana heurystyk ą dost ę pno ś ci . Odnosi się ona do wydawania sądów na podstawie tego, jak łatwo jest nam coś przywołać do świadomości (Schwartz i in., 1991; Tversky, Kahn...

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1967

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania Uproszczona metoda dokonywania oszacowań została nazwana przez Tversky'ego i Kahnemana heurystyk ą zakotwiczenia/dostosowania. Nieoddalanie się zbytnio od wyjściowego zakotwiczenia często jest dobrą strat...