Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości - wykład - strona 1 Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości - wykład - strona 2 Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Teoria podtrzymywania poczucia w ł asnej warto ś ci Za ł ó ż my, ż e uwa ż asz siebie za bardzo dobrego kucharza — za najlepszego kucharza w ś ród wszystkich twoich przyjació ł i znajomych. Niczego bardziej nie kochasz ni ż swobodne traktowanie przepisu kulinarnego, wprowadzanie swoich w ł asnych, twórczych poprawek, a ż powstanie wspania ł a, smakowita, nowa potrawa. Nast ę pnie przeprowadzasz si ę do innego miasta, poznajesz nowych przyjació ł i — wyobra ź sobie! — twój nowy najlepszy przyjaciel okazuje si ę niezrównanym kucharzem, du ż o lepszym od ciebie. Jak b ę dziesz si ę czu ł ? Przyznasz, i ż móg ł by ś bardzo si ę zmartwi ć tym faktem. Teraz rozwa ż my nieco inn ą sytuacj ę . Za ł ó ż my, ż e twoja nowa najlepsza przyjació ł ka nie jest wspania łą kuchark ą , ale bardzo utalentowan ą artystk ą . Czy w tej sytuacji b ę dziesz prze ż ywa ł jaki ś dyskomfort? Niew ą tpliwie nie; prawdopodobnie b ę dziesz si ę p ł awi ł w blasku jej sukcesu. „Wiesz co? — b ę dziesz prawdopodobnie mówi ł do ka ż dego — moja dziewczyna sprzeda ł a kilka swoich obrazów w najbardziej ekskluzywnych galeriach Nowego Jorku". Ró ż nica mi ę dzy tymi dwiema sytuacjami polega na tym, ż e w pierwszej z nich twój przyjaciel jest lepszy w dziedzinie, która jest dla ciebie bardzo wa ż na, a mo ż e nawet kluczowa dla twojego poj ę cia Ja. Wszyscy posiadamy zdolno ś ci i cechy, do których przywi ą zujemy najwy ż sz ą wag ę — bywamy szczególnie dumni, gdy jeste ś my dobrymi kucharzami, utalentowanymi artystami, uzdolnionymi muzykami czy te ż twórczymi naukowcami. Bez wzgl ę du na to, jak ą zdolno ść najbardziej w sobie cenimy, je ś li spotkamy kogo ś , kto jest w tym lepszy od nas, prawdopodobnie pojawi si ę k ł opot — k ł opot natury dysonansowej. Trudno by ć dumnym z w ł asnych zdolno ś ci kulinarnych, je ś li nasz najbli ż szy przyjaciel jest znacznie lepszym kucharzem od nas. Takie jest podstawowe za ł o ż enie teorii podtrzymywania poczucia w ł asnej warto ś ci Tessera (1988), która g ł osi, ż e istniej ą trzy wa ż ne czynniki warunkuj ą ce pojawienie si ę dysonansu w zwi ą zkach mi ę dzyosobowych a mianowicie: jak wykonujemy zadania w porównaniu z inn ą osob ą , jak bliskie kontakty z ni ą utrzymujemy, jakie znaczenie dla definiowania naszego Nie ma problemu, gdy bliski przyjaciel przewy ż sza nas w wykonaniu zadania, które dla nas nie ma wi ę kszego znaczenia. W rzeczywisto ś ci lubimy wówczas przebywa ć w blasku chwa ł y tej osoby, a nawet wzrasta poczucie naszej warto ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz