Dr Adrian Kurcbart

Czym jest psychologia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

Czym jest psychologia spo ł eczna Psychologia spo ł eczna: naukowe badanie sposobu w jaki rzeczywista b ą d ź wyobra ż ona obecno ść innych ludzi wywiera wp ł yw na ludzkie my ś lenie, odczuwanie i zachowania Psychologia społeczna bada to, co się dzieje w sercach i umysłach istot ludzkich. Mimo wi...

Moc sytuacji subiektywnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Moc sytuacji subiektywnych Podsumowując, można powiedzieć, że sytuacje społeczne często wywierają zadziwiający i głęboki wpływ na ludzkie zachowanie. Ale co właściwie rozumiemy przez sytuacje społeczne? Jedna ze strategii polega na wyszczególnieniu obiektywnych właściwości takiej sytuacji, a więc...

Napięcie motywacyjne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

Napi ę cie motywacyjne Zjawisko dyskomfortu, czyli napi ę cia, jest kluczowe dla dok ł adnego sprecyzowania teorii dysonansu poznawczego. Napi ę cie nap ę dza maszyn ę , sk ł ania jednostk ę do zmiany swojej postawy lub zachowania. Czy ...

Następstwa dobrych i złych uczynków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Nast ę pstwa dobrych i z ł ych uczynków Jest oczywiste, ż e je ś li kogo ś lubimy, to jeste ś my sk ł onni dobrze go traktowa ć , uprzejmie si ę do niego zwraca ć , oddawa ć mu przys ł ugi i ż yczliwie si ę do niego u ś miecha ć . Je ś li kogo ś nie lubimy, to traktujemy go mniej uprzejmie, unikamy...

Podejście związane z poznaniem społecznym - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Podej ś cie zwi ą zane z poznawaniem spo ł ecznym Nawet wtedy, gdy ludzie łączą ze sobą fakty tak, by przedstawiały ich w możliwie najbardziej pożądanym świetle, nie zniekształcają rzeczywistości całkowicie. Życie w świecie fantazji nie byłoby zbyt praktyczne, tak jak przeświadczenie, że samochó...

Podwyższanie poczucia własnej wartości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Podwy ż szanie poczucia w ł asnej warto ś ci Ludzie będą doświadczać dysonansu, ilekroć dostrzegają zagrożenie dla swej samooceny — to znaczy, ilekroć postąpią w sposób, który sprawi, że pomyślą o sobie, iż zachowali się niedorzecznie lub niemoralnie. Wnikliwy czytelnik być może zauważył, że zał...

Proces podejmowania decyzji -dysonans podecyzyjny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Proces podejmowania decyzji Co dzieje si ę po podj ę ciu decyzji? J eśli podejmujemy ważną decyzję, to doświadczamy dysonansu. Nazywa się to dysonansem podecyzyjnym . Ważną decyzję można zdefiniować jako decyzję, która jest kosztowna, trudna do zmiany, wymaga odpowiedniego wysiłku i powoduje negat...

Psychologia społeczna a inne nauki społeczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Psychologia spo ł eczna a inne nauki spo ł eczne Zainteresowanie zachowaniem społecznym jest wspólne wielu innym dyscyplinom z kręgu nauk społecznych, jak socjologia, ekonomia i nauki polityczne. Każda z nich zajmuje się wpływem czynników społecznych i socjalnych na ludzkie zachowanie. Istnieją j...

Psychologia społeczna a problemy społeczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Psychologia spo ł eczna a problemy spo ł eczne Na podstawie dotychczasowych rozważań psychologię społeczną możemy zdefiniować jako naukowe badanie wpływu społecznego. Oddziaływanie takie można najlepiej zrozumieć, badając podstawowe motywy, które wpływają na formowane przez ludzi subiektywne obra...

Teoria autoafirmacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1736

Teoria autoafirmacji Ludzie s ą sk ł onni wiele po ś wi ę ci ć , by podtrzyma ć dobry obraz samych siebie; gotowi s ą zmieni ć swoje postawy, swoje zachowania lub zwi ą zki z innymi lud ź mi. W ka ż dym przypadku jest to d ąż enie maj ą ce przywróci ć poczucie uczciwo ś ci i oddali ć konkretne zagr...