Uzasadnianie wysiłku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzasadnianie wysiłku - wykład - strona 1 Uzasadnianie wysiłku - wykład - strona 2 Uzasadnianie wysiłku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Uzasadnianie wysi ł ku Wi ę kszo ść ludzi jest sk ł onna podj ąć ogromny wysi ł ek, aby zdoby ć to, czego pragnie. To jest oczywiste. Na przyk ł ad, je ś li jest jaka ś konkretna praca, któr ą chcesz otrzyma ć , to prawdopodobnie przejdziesz dodatkow ą mil ę , aby j ą zdoby ć . Mo ż e to by ć zakup najmodniejszej odzie ż y, ciekawe dodatkowe studia, zdanie wielu trudnych egzaminów lub poddanie si ę serii nieprzyjemnych wywiadów. Odwró ć my t ę propozycj ę . Za ł ó ż my, ż e w ł o ż y ł e ś wiele wysi ł ku w to, aby zosta ć cz ł onkiem konkretnego klubu, i okazuje si ę , ż e jest to bezwarto ś ciowa organizacja, do której nale żą nudni, pompatyczni ludzie zaanga ż owani w trywialne zaj ę cia. Czu ł by ś si ę jak g ł upiec. Rozs ą dna osoba nie pracuje ci ęż ko, aby osi ą gn ąć co ś trywialnego. W takich okoliczno ś ciach powsta ł by du ż y dysonans; twój element poznawczy mówi ą cy, ż e jeste ś rozs ą dn ą , do ś wiadczon ą osob ą jest sprzeczny z innym twoim elementem poznawczym, który mówi, ż e ci ęż ko pracowa ł e ś , aby dosta ć si ę do bezwarto ś ciowego klubu. Jak by ś zredukowa ł ten dysonans? Jak uzasadni ł by ś , po fakcie, swoje zachowanie? Niewykluczone, ż e móg ł by ś zmieni ć poj ę cie Ja („Mo ż e jednak nie jestem rozs ą dn ą , do ś wiadczon ą osob ą "), ale jak pó ź niej si ę przekonamy, poj ę cie Ja jest raczej sta łą struktur ą ; to ostatnia rzecz, jak ą jeste ś my gotowi zmieni ć . Mniej drastycznym, ale równie skutecznym sposobem redukcji dysonansu by ł oby przekonanie samego siebie, ż e cz ł onkowie naszego klubu s ą bardziej sympatyczni, interesuj ą cy i bardziej godni w ł o ż onego trudu ni ż wydawa ł o si ę to na pierwszy rzut oka. poj ę cie Ja : suma ca ł ej wiedzy o sobie uwzgl ę dniaj ą ca to ż samo ść , zdolno ś ci i role Prawdopodobnie pomy ś la ł e ś , ż e by ł oby to szale ń stwem! Jak mo ż na zmieni ć ludzi nudnych w interesuj ą cych, a klub banalny w godny naszego wysi ł ku? W rzeczywisto ś ci to nie jest takie szale ń stwo, jak mog ł oby si ę wydawa ć . Nawet najbardziej nudne osoby i banalne kluby maj ą pewne cechy, które kompensuj ą ich wady. Dzia ł ania i zachowania s ą tak ż e otwarte na ró ż norodne interpretacje; je ś li b ę dziemy pobudzani do spostrzegania tego, co najlepsze w ludziach i rzeczach, wtedy pozytywnie zinterpretujemy te wieloznaczno ś ci. W tego rodzaju sytuacji dysonans wzbudzony przez potrzeb ę uzasadnienia wysi

(…)

… związek między wysiłkiem
i dysonansem przeprowadzili Elliot Aronson i Judson Mills (1959). W badaniu tym studentki
zgłaszały się na ochotnika do grupy, która miała regularnie się spotykać na dyskusjach
o różnych aspektach psychologii seksu. Studentkom powiedziano, że jeśli chcą w nich
uczestniczyć, muszą najpierw przejść test selekcyjny, wprowadzony po to, aby upewnić się, że
wszystkie osoby przyjęte…
… lub przedmiot,
to ten cel lub przedmiot staje się dla niego bardziej atrakcyjny. Tak więc, jeśli udając się na
dyskusję grupową, zostałbyś cały ochlapany błotem przez przejeżdżający samochód, to grupa ta
wcale nie podobałaby ci się bardziej. Natomiast gdybyś z własnej woli wskoczył do błotnistej
kałuży, aby być przyjętym do tej grupy, to chociaż okazałaby się banalna i nudna, uznałbyś ją za
interesującą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz