Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - strona 6

Ubezpieczenia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2156

Całość składa się z 13 stron i poruszone zostały w nich takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku ubezpieczeń, ryzyko ubezpieczeniowe, podział ubezpieczeń, zakłady ubezpieczeń, instytucje rynku ubezpieczeniowego, konkurencyjność rynku ubezpieczeń, podstawy prawne, dział I i dział II w ubezpiecze...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2541

Nieniejsza notatka dotyczy przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności działu jakim są ubezpieczenia gospodarcze. Notatka składa się z 26 stron i opisuje następujące zagadnienia: metody postępowania z ryzykiem, risk management, kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem, funkcje ubezpieczeń, agenc...

Ubezpieczenia społeczne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4487

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Ubezpieczenie społeczne a zabezpieczenie społeczne. Zarys historii ubezpieczenia społecznego. Pojęcie ubezpieczenia społecznego. Cechy modelowe ubezpieczenia społecznego. Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego....

Rynek instrumentów pochodnych w Polsce

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2016

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Opcja zakupu i sprzedaży. Kontrakty forward i futures. Umowy REPO. SWAP.i., kontrakt opcyjny, opcja zakupu, opcja sprzedaży, wartość opcji zakupu i sprzedaży dla wystawcy (sprzedawcy) opcji, złoż...

Kontrakty forward

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2044

Dokument dotyczy kontraktów forward, ma 33 strony i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie kontraktu forward, struktura kontraktu forward, rodzaje kontraktów forward, wyznaczanie cen kontraktów forward, ryzyko związane z kontraktami forward, rozliczanie kontraktów forward, mechanizm walutowego kont...

Rynki finansowe - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 623
Wyświetleń: 9429

Dokument porusza zagadnienia takie jak: rynek papierów wartościowych, funkcje rynku papierów wartościowych w gospodarce rynkowej, strategie inwestowania na giełdzie, strategie inwestowania w sferze produkcji, stopa procentowa, zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji, funkcje giełdy w gospodarce ...

Analiza strategiczna - zakłady odzieżowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 8715

A. Analiza ta została napisana w związku z przedmiotem zarządzanie strategiczne, zawiera 33 strony i jej główne punkty to: ogólna pzycja branży, struktura branży, strategiczna charakterystyka, pozycja na krzywej cyklu życia, główne siły sprawcze koniunktury, kluczowe wyznaczniki sukcesu, problemy st...

Analiza strategiczna fabryki rajstop

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1869

Pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Dokument ma 44 strony i zawiera zagadnienia takie jak: istota analizy strategicznej, procedura planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, planowanie, fazy przygotowania i wdrożenia planu firmy, analiza strategiczna, warianty, dwufazowy model planow...

Analiza strategiczna TP S.A.

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

A. Analiza składa się z 37 stron. Główne punkty tej analizy to: historia firmy, usługi telefonii stacjonarnej, dzierżawa łączy, radiokomunikacja, transmisja danych, struktura grupy kapitałowej TP, struktura organizacyjna, zatrudnienie, analiza ekonomiczna, bilanse, rachunek zysków i strat, analiza d...

Analiza strategiczna agencji reklamowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4487

Analiza liczy sobie 31 stron. Głównymi punktami tejże analizy są: prezentacja firmy, historia firmy, zakres oferowanych usług, misja i cel firmy, obszar działalności, struktura przedsiębiorstwa, analiza makrootoczenia firmy, sfera ekonomiczna, sfera polityczno - prawna, sfera społeczna, sfera międz...