Ubezpieczenia gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia gospodarcze - strona 1 Ubezpieczenia gospodarcze - strona 2 Ubezpieczenia gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Nieniejsza notatka dotyczy przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności działu jakim są ubezpieczenia gospodarcze. Notatka składa się z 26 stron i opisuje następujące zagadnienia: metody postępowania z ryzykiem, risk management, kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem, funkcje ubezpieczeń, agenci, brokerzy, ubezpieczyciel, formy organizacyjne ubezpieczycieli, formy rozpraszania ryzyka, formy reasekuracji, funkcje reasekuracji, rynek ubezpieczeń morskich, pierwotne formy ubezpieczeń, instytucje pomocnicze w ubezpieczeniach morskich, umowa ubezpieczeniowa, wartość ubezpieczenia, dokumenty ubezpieczeniowe, rodzaje ubezpieczenia generalnego, certyfikat ubezpieczeniowy, zasada dobrej wiary, wykonanie umowy ubezpieczenia morskiego, subrogacja, zasady ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, abandon, franszyza, awaria wspólna, reguły York-Antwerpia, reguły A, B, C, D, E, F, G, ceduła, podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce, regulacje prawne ujednalicające rynek ubezpieczeń w Europie, ubezpieczenia finansowe, podział ryzyka, rodzaje gwarancji, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, działalność agencyjna, działalność brokerska, Ubezpieczeniowy Samorząd Gospodarczy, Zakłady Ubezpieczeń w Polsce, pośrednicy na polskim rynku ubezpieczeń, koncesjonowanie działalności ubezpieczeniowej, Nadzór Ubezpieczeniowy

Pojęcie ryzyka i metody postępowania z ryzykiem
Pewność-polega na tym, że podmiot podejmujący decyzje znajduje się w sytuacji pewności czyli wtedy, kiedy jest w stanie przewidzieć wszystkie możliwe warianty działania, realizacji oraz skutki.
Niepewność- polega na tym, że podmiot podejmujący decyzje nie jest w stanie określić wszystkich konsekwencji swego działania, podejmuje decyzje w warunkach niepewności.
Ryzyko- jest związane z niepewnością. Tam, gdzie podejmowana jest decyzja w warunkach niepewności pojawia się ryzyko. Niepewność jest kategorią niemierzalną a ryzyko mierzalną.
Jest to możliwość niepowodzenia a w szczególności możliwość zdarzeń niezależnych od podmiotu działającego, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych i/lub zwiększenie nakładów odbierają działaniu cechę skuteczności, korzystności i ekonomiczności..
PURE RISK- ryzyko straty ,konsekwencje mają charakter straty
SPECULATIVE RISK- ryzyko straty lub zysku (np. ryzyko kursowe)
Przyczyna ryzyka wynika stąd, że w momencie podejmowania decyzji nie możemy przewidzieć skutków albo lub w jakich warunkach decyzja będzie realizowana.
Wielkość ryzyka może być oceniana różnie, w zależności od podmiotu który podejmuje decyzję- ocena subiektywna.
Koszty związane z występowaniem ryzyka są to straty, które mogą powstać na skutek ryzykakoszty ryzyka
Metody postępowania z ryzykiem:
Metody prewencyjne- polegające na zmniejszaniu ryzyka
Metody kompensacyjne- 0polegające na wyrównywaniu strat, wtedy kiedy te straty już wystąpią
RISK MANAGEMENT:
Identyfikacja ryzyka- oznacza konieczność określenia jakie ryzyko może wystąpić
Szacowanie możliwych wielkości strat
Obliczanie prawdopodobieństwa występowania straty
Określenie zakresu ewentualnych negatywnych skutków dla przedsiębiorcy
3. Formułowanie alternatywnych sposobów postępowania np. zaniechanie przedsięwzięcia, ograniczenie wielkości strat, rozpraszanie ryzyka (ubezpieczenia)
4. Wprowadzenie w życie podjętych decyzji
Śledzenie skutków wykonywanego działania
Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem
Samoubezpieczenie- polega

(…)

… wykonujących działalność zawodową
umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż 30 000 EURO
Rzecznik ubezpieczonych:
Interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia reprezentuje Rzecznik Ubezpieczonych, którego powołuje MF
Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy w szczególności:
Reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i osób…
… ubezpieczeniowego
urzędnik w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym upoważniony do zawierania w imieniu firmy umów
Formy organizacyjne ubezpieczycieli:
przedsiębiorstwa zorganizowane jako spółki prawa handlowego
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek i przyjmujące odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia całym swoim majątkiem (na rynku międzynarodowym…
… dalszych przekształceń w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej
Obecny stan rozwiązań prawnych w dużej mierze uwzględnia wymogi gospodarki rynkowej, wolnej konkurencji, demonopolizacji i równego traktowania podmiotów
Spełnienie kryteriów integracji z UE wymaga dalszych zmian w przepisach prawa umożliwiających swobodny przepływ kapitału i siły roboczej oraz ujednolicenie zasad nadzoru ubezpieczeniowego…
… rynku ubezpieczeń.
Klasyfikacja ubezpieczycieli:
wg kryterium ustawowego:
prowadzący ubezpieczenia na życie (dział I)
prowadzący ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
wg form organizacyjno- prawnych
spółki akcyjne
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
wg źródeł pochodzenia kapitału:
podmioty z kapitałem krajowym
spółki z kapitałem zagranicznym
podmioty z kapitałem zagranicznym
Instytucje pomocnicze…
… ryzyka może kolejną jego część przekazać innemu ubezpieczycielowi -retrotesja
ubezpieczający
ubezpieczyciel (reasekuracja bierna-ten kto oddaje ryzyko)
reasekurator
(reasekuracja czynna- ten kto przyjmuje ryzyko)
reasekuracja- polega na udostępnieniu przez ubezpieczyciela (cedenta) części ryzyka oraz odpowiedniej części składki innemu ubezpieczycielowi (reasekurantowi), który zobowiązuje się do zapłaty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz