Pojęcie zarządzania ryzykiem - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zarządzania ryzykiem - wykład. - strona 1 Pojęcie zarządzania ryzykiem - wykład. - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie zarządzania ryzykiem określić można jako zespół świadomie podejmowanych, kompleksowych działań, których celem jest możliwe, efektywne, ograniczenie ryzyk w kontekście ograniczenie jego potencjalnych skutków, jak też ponoszonych wydatków. Celem zarządzania ryzykiem jest dążenie do utrzymania na optymalnym poziomie kosztu ryzyka w firmie .
Koszt ryzyka obejmuje równowartość powstałych w działalności podmiotów strat, które nie będą pokryte lub przerzucone na inne podmioty otoczenia, koszt podejmowanych w przedsiębiorstwie środków prewencyjnych i ochronnych oraz koszt nabywanych ubezpieczeń. W zarządzaniu ryzykiem wyróżnia się 3 podstawowe etapy : Identyfikacja ryzyka - czyli rozpoznanie rodzajowe strat jakie zagrażają funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jakie mogą dotknąć całość jego majątku. Identyfikacja ryzyka powinna być prowadzona przez ubezpieczyciela, jak również przez ubezpieczającego w sposób ciągły ze względu na zmieniające się uwarunkowania otoczenia. W ramach identyfikacji ryzyka rozpoznać należy przyczyny bezpośrednie i pośrednie, które powodują powstanie strat w przedsiębiorstwie, jak np. pożar, awaria , śmierć. Pomiar ryzyka - polega na określeniu, jakie mogą wystąpić zagrożenia, w jakim stopniu i komu mogą zagrozić oraz jakie przypuszczalne straty wywołują. Podstawę do ustalenia rozmiarów ryzyka daje obserwacja wysokości szkód oraz częstotliwości ich występowania.
Identyfikacja i pomiar ryzyka, określane są łącznie jako analiza ryzyka. Pozwala ona na uporządkowanie ryzyk i podjęcie działań w celu panowania nad ryzykiem. Podjecie ryzyka polega na wyborze metod zapanowania nad zidentyfikowanym i opisanym ryzykiem. Znane są dwie metody:
- kontrola i podejmowanie działań w celu jego zmniejszenia,
- finansowanie ryzyka poprzez gromadzenie rezerw pieniężnych na wypadek pojawienia się strat lub konieczności transferu ryzyka. Ryzykiem można manipulować poprzez zajęcie różnych postaw jego pojawienia się, i tak postawami tymi są : Ignorowanie ryzyka - to brak jakichkolwiek działań , czyli pozostawienie losów przedsiębiorstwa w rękach przypadku. Unikanie ryzyka - to takie kierowanie przedsiębiorstwem aby zmniejszyć ryzyko jego działalności. Wadą tej metody jest to, że paraliżuje inicjatywę i przedsiębiorczość gospodarcza firmy, która w obawie przed ryzykiem zajmuje społecznie pasywną postawę. Transfer ryzyka - to przeniesienie bezpośrednich skutków wystąpienia straty na inny podmiot, który w ten sposób przyjmuje ryzyko na siebie, za odpowiednią cenę. Najbardziej upowszechnioną metoda transferu ryzyka jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Ryzyko jest wówczas przyjmowane przez wyspecjalizowany podmiot - zakład ubezpieczeń.

(…)

… bezpieczeństwa i sygnalizowanie zmian zachodzących w ryzyku,
obowiązki w momencie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego, a więc zabezpieczenie szkody, niedokonywanie zmian i umożliwienia przedstawicielowi zakłady ubezpieczeń ustalenia wysokości strat oraz przyczyn powstania szkody.
Ad. e) Do podstawowych obowiązków zakładu ubezpieczeń należą:
doręczenie ogólnych warunków ubezpieczenia,
udzielenie ochrony…
… jest dalszym podziałem ryzyka przez zakład ubezpieczeń w innym zakładzie ubezpieczeń, na podstawie odrębnej umowy miedzy tymi podmiotami. W umowie reasekuracji występują dwa podmioty, czyli zakład ubezpieczeń (cedent) odstępujący ryzyko wraz z określoną częścią składek zwany reasekurowanym oraz zakład przyjmujący ryzyko na swoja odpowiedzialność zwany reasekuratorem.
Retrocesja to dalszy podział ryzyka
… ubezpieczającego, obowiązki ubezpieczyciela,
czas trwania ubezpieczenia.
Ad. a) Ubezpieczenia, ze względu na przedmiot ubezpieczenia, dzielą się na: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe.
Ad. b) W umowie ubezpieczenia wymienia się konkretne ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową np. ubezpieczenie od ognia obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, wybuchu itp.
Ad. c) Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u…
… warunków ubezpieczenia jest jednolite ujęcie wzorcowych postanowień umowy typowej dla danego rodzaju ubezpieczenia, a wiec jasne i wyraźne ustalenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia. Celem ich jest uproszczenie i ułatwienie masowego zawierania umów. Dlatego tez ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: przedmiot i zakres ubezpieczenia,
sposób zawierania umowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz