Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie - strona 1 Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie - strona 2 Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Deklaracja ryzyka ubezpieczeniowego - systemy:
Wyjaśnienie - przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający musi podać do zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawdą - wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka (niebezpieczeństwa)
System anglosaski - obowiązki deklaracji spontanicznych, ubezpieczający - nawet bez uprzednich zapytań ze strony ubezpieczyciela - powinien informować o wszelkich okolicznościach, które są lub powinny mu być znane
System kontynentalny - system „odpowiedzi na pytanie” obowiązek deklaracji dotyczy tylko znanych ubezpieczającemu okoliczności, o które pytał ubezpieczyciel (w formularzu) wniosku, oferty, albo w innych pismach
System mieszany - ubezpieczający odpowiada zgodnie z prawdą na pytania ubezpieczyciela, ale ponadto ma obowiązek zwrócić uwagę ubezpieczyciela na te, o które się nie pyta.
Sankcja za naruszenie - ubezpieczyciel:
Jest wolny od odpowiedzialności
Może odstąpić od umowy
Może zwiększyć składkę
Art. 834 - jeśli do wypadku doszło po upływie 3 lat po zawarciu umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może wysuwać żadnych zarzutów w stosunku do ubezpieczającego.
Obowiązek notyfikacji ryzyka - występuje już po zawarciu umowy (art. 815, par 2 KC) konieczność zawiadamiania ubezpieczyciela o istotnych zmianach dotyczących ubezpieczonego ryzyka, taki obowiązek występuje, jeśli zastrzeżono go u umowie ubezpieczenia. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.
Obowiązki obciążające ubezpieczającego, gdy nastąpi wypadek ubezpieczeniowy :
Użycie wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
Użycie wszelkich dostępnych środków, aby zapobiec szkodzie, lub zmniejszyć jej rozmiary
Umowa może przewidywać, że:
Ubezpieczający ma obowiązek zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawcy szkody
Ubezpieczyciel jest zobowiązany w granicach sumy ubezpieczenia zwrócić koszty poniesione w okresie ratowania, - jeśli użycie środków było celowe, nawet, jeśli okazało się bezskuteczne
Ubezpieczyciel może odmówić całkowicie lub ograniczyć odszkodowanie, gdy są przesłanki, żeby stwierdzić, że ubezpieczający nie podjął akcji ratunkowej
Obowiązki zakładu ubezpieczeń :
Podstawowe :
Wypłata świadczenia - terminowo i w całości
Dodatkowe :
Obowiązek wydania dowodu ubezpieczenia Np. polisy Udostępnienie owu ubezpieczającemu, żeby mógł się z nimi zapoznać, przed zawarciem umowy, Np. broszura, droga elektroniczna Sporządzenie protokołu rozbieżności
Zawieranie umowy w trybie ofertowym złożonym - w odpowiedzi na ofertę ubezpieczającego zakład przedstawia kontrofertę zwrócenie uwagi ubezpieczającego w formie pisemnej na różnice, wyznaczenie, co najmniej 7 dniowego terminu sprzeciwu


(…)

… ubezpieczeń obowiązkowych) lub raty składki ( tylko wtedy, gdy umowa bądź OWU składek tak zastrzegły) a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty zaległej raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela. - Art. 814 par 3 KC
W ubezpieczeniach osobowych - W przypadku uszczerbku na zdrowiu wypłacana jest część wartości ubezpieczenia w formie świadczenia.
Na wysokość odszkodowania w ubezpieczeniach majątkowych wpływają:
System odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Proporcjonalnej - obowiązuje przy obliczaniu odszkodowania proporcja
Q/Z=U/W
Q - wysokość odszkodowania
Z - szkoda
U - suma ubezpieczenia
W - wartość ubezpieczenia Za I ryzyko
System ubezpieczeń
System ubezpieczenia na sumy stałe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz