Umowy ubezpieczenia (e-learning).

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy ubezpieczenia (e-learning). - strona 1 Umowy ubezpieczenia (e-learning). - strona 2 Umowy ubezpieczenia (e-learning). - strona 3

Fragment notatki:


Wprowadzenie Normy   dotyczące   umowy   ubezpieczenia   znajdują   się   w   kodeksie   cywilnym   w   art.   805-834   kc .   Są   to ogólne   ramy   prawne,   w   których   musi   się   mieścić   każda   umowa   ubezpieczenia.   Przepisy   tam   zawarte mogą   mieć   różny   charakter   jeśli   chodzi o   sposób   stosowania. Wyróżniamy: •   przepisy   imperatywne   (bezwzględnie   obowiązujące) •   przepisy   semi-imperatywne •   przepisy   dyspozytywne   (względnie   obowiązujące). Zasada   ubezpieczeń   umownych   mówi,   że   warunkiem   powstania   stosunku   ubezpieczenia   jest zawarcie   umowy   ubezpieczenia.   Umowa   jest   zatem   jedynym   źródłem   stosunku   ubezpieczenia.   Nie może   on   powstać   np.  w drodze   ustawy   lub  decyzji   administracyjnej. Wymienione   przepisy   kodeksu   cywilnego   nie mają   zastosowania   do   ubezpieczeń   morskich   oraz reasekuracji. Cechy   prawne   umowy   ubezpieczenia Specyfikę   umowy   ubezpieczenia   na   tle   innych   rodzajów   umów   można   pokazać   poprzez określenie   charakteryzujących   ją   cech   prawnych: 1.   dwustronnie   zobowiązująca 2.   kwalifikowana 3.   nazwana 4.   losowa 5.   przyczynowa   (kauzalna) 6.   odpłatna 7.   wzajemna 8.   adhezyjna 9.   konsensualna 10.   kontrakt   najwyższego   zaufania 11.   umowa   o   świadczenie   usług Zdarzenie   losowe Zgodnie   z   art.   2 pkt   18   ustawy   o   działalności   ubezpieczeniowej: Zdarzenie   losowe   to   niezależne   od   woli   ubezpieczającego   zdarzenie  przyszłe   i niepewne, którego   nastąpienie   powoduje   uszczerbek   w dobrach   osobistych   lub  w   dobrach   majątkowych albo   zwiększenie   potrzeb   majątkowych   po   stronie   ubezpieczającego   lub  innej   osoby   objętej ochroną   ubezpieczeniową. Z definicji   tej   wynikają   dwa istotne   wnioski: 1)   Cechy   ubezpieczalności   ryzyka: •   niezależność   -   ubezpieczony   nie   mo że   mieć   wpływu   na prawdopodobieństwo   realizacji ryzyka   (wyjątek:   samobójstwo) •   zdarzenie   przyszłe   - nie   mo żna   ubezpieczyć   szkody,   która   już   miała   miejsce   (ale   można zawrzeć   umowę   ubezpieczenia z

(…)

…. utrata mienia, utrata nalezności, powstanie
zobowiązań, nieosiągnięcie korzyści, utrata zysku)
• zwiększenie potrzeb majątkowych ubezpieczonego (dotyczy takich sytuacji życiowych, jak
urodzenie dziecka, start w dorosłe życie, itp.).
Ekspektatywa i wypadek ubezpieczeniowy
Zdefiniowania jeszcze wymagają dwa ważne pojęcia związane ze zdarzeniem losowym:
ekspektatywa i wypadek ubezpieczeniowy.
Ekspektatywa. Z chwilą powstania prawnego stosunku ubezpieczenia, ubezpieczający
(ubezpieczony) nabywa jedynie potencjalne prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego,
które nazywane jest ekspektatywą powstania wierzytelności lub inaczej wierzytelnością
przyszłą. Przekształcenie się ekspektatywy w prawo do świadczenia pieniężnego nastąpi
dopiero w razie zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku.
Wypadek…
… interes majątkowy lub niemajątkowy i płaci składkę
• nie jest konieczne imienne wskazanie osoby ubezpieczonej (np. bancassurance)
• ubezpieczony:
○ ma prawo do odszkodowania
○ może żądać odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela
○ objęty jest ochroną konsumenta
○ prawo do informacji o warunkach umowy w zakresie praw i obowiązków.
2) Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej sensu stricte (art. 831 kc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz