Kryteria podziału ubezpieczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria podziału ubezpieczeń - strona 1 Kryteria podziału ubezpieczeń - strona 2 Kryteria podziału ubezpieczeń - strona 3

Fragment notatki:

Podział ubezpieczeń na podzbiory według kryterium liczby podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową:
Ubezpieczenia jednostkowe Ubezpieczenia zbiorowe - to takie, w których ryzyka jednego rodzaju zostają pokryte przez objęcie większej liczby przedmiotów albo podmiotów jedną umową ubezpieczenia.
Ubezpieczenia grupowe - dotyczą tylko ryzyka osobowego, umowa ubezpieczenia grupowego obejmuje dobra osobiste wielu osób, z których każda jest ubezpieczona na własny rachunek.
Podział ubezpieczeń wg kryterium podmiot owego - podział nieostry, w praktyce często zdarza się tak, że te same produkty ubezpieczeniowe adresowane są dla ludności jak i dla przedsiębiorstw:
Ubezpieczenia dla ludności Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Według formy własności instytucji oferujących ubezpieczenia :
Ubezpieczenia publiczne - należą do nich ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia prywatne - ubezpieczenia gospodarcze - kiedyś były publiczne, dziś są prywatne
Wg formy organizacyjno-prawnej i cel u instytucji oferującej ubezpieczenia :
U bezpie czenia wzajemne - oferowane są przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
U bezpieczenia komercyjne - oferowane są przez spółki akcyjne
Ubezpieczenia pośrednie - w ich ramach funkcjonują towarzystwa reasekuracji wzajemnej, których cechą jest to, że ubezpieczają swoich członków na zasadach wzajemności, są one instytucjami typu non profit.
Podział ze względu na tradycje, odmienność przedmiotu ubezpieczenia, odrębność zasad ubezpieczenia a także odrębność źródeł prawnych :
U bezpieczenia morskie - regulowane są przez kodeks morski
U bezpieczenia lądowe - regulowane są przez KC, zalicza się do nich wszystkie ubezpieczenia, które nie są zaliczane do lądowych i powstał pewien paradoks, Np. ubezpieczenia lotnicze też są do nich zaliczane Podział według kryterium zakresu terytorialnego świadczonej ochrony ubezpieczeniowej - odmienny charakter ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową:
W obrocie krajowym W obrocie międzynarodowym Podział dokonany zgodnie z podziałem ryzyka :
Ubezpieczenia bezpośrednie - te ubezpieczenia, które zawierane są na podstawie umów ubezpieczenia, których ubezpieczycielem jest jeden lub kilka zakładów ubezpieczeń.
Ubezpieczenia pośrednie - występują w przypadku zawierania umów reasekuracji i retrocesji. Gdy ubezpieczycie dalej ceduje przejęte od ubezpieczającego ryzyko oraz gdy dalszego transferu ryzyka dokonuje reasekurator.
Ze względu na występowanie swobody albo jej brak w nawiązywaniu stosunku ubezpieczenia ;
U bezpieczenia dobrowolne U bezpieczenia obowiązkowe - przepisy prawne nakładają na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy. Może on wynikać

(…)

… te w Polsce wprowadzane są na podstawie:
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
a także na mocy innych ustaw
oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych
W obu przypadkach warunkiem koniecznym do powstania stosunku ubezpieczenia jest zawarcie umowy.
Ubezpieczenia obowiązkowe - z ustawy:
Art. 3.
1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Jeżeli ryzyko objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, w rozumieniu przepisów ustawy, jest umiejscowione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do tego ubezpieczenia stosuje się przepisy ustawy.
Art. 4.
Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”,
3) ubezpieczenie budynków…
…, kto inny otrzymuje odszkodowanie
Cesjonariusz i zastawnik wierzytelności ubezpieczeniowej
Wierzyciel hipoteczny z tytułu ubezpieczenia obciążonej nieruchomości
Suma ubezpieczenia działanie i funkcje (3):
Bezwzględna górna granica świadczenia
W ubezpieczeniach osobowych - jedyna
W ubezpieczeniach majątkowych - względna (obok wartości ubezpieczenia)
Górna granica odpowiedzialności:
Per capita z tytułu jednego wypadku…
… oraz:
Wysokość rabatów - bonusów
Tablice frakcyjne dla obliczania składek za ubezpieczenia krótkoterminowe (krótsze od roku) albo Metoda pro rata temporis (proporcjonalnie do czasu) - można zastosować ją tylko wtedy, gdy natężenie ryzyka jest takie same
Wysokość dodatków (malusów)
Składka (typologia techniczno-ubezpieczeniowa)
Skalda brutto (przypisana) - łączna suma składek należnych od ogółu ubezpieczających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz