Ubezpieczenia społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5439
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia społeczne - strona 1 Ubezpieczenia społeczne - strona 2 Ubezpieczenia społeczne - strona 3

Fragment notatki:

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
SPIS TREŚCI
Ubezpieczenie społeczne a zabezpieczenie społeczne.
Zarys historii ubezpieczenia społecznego.
Pojęcie ubezpieczenia społecznego.
Cechy modelowe ubezpieczenia społecznego.
Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego.
Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego.
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Organizacja i finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie społeczne a zabezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne jest jedną z technik stosowanych do ochrony
społeczeństwa w ramach zabezpieczenia społecznego przed skutkami nagłych zdarzeń losowych, których wystąpienie powoduje utratę dochodów jednostek oraz duże, niespodziewane wydatki związane z powstałą sytuacją życiową .
Zabezpieczenie społeczne ujmowane jest jako jeden z działów współczesnej polityki społecznej skierowany na wyrównanie dysproporcji w warunkach życia między poszczególnymi grupami społecznymi ,które są następstwem przyczyn naturalnych i zdarzeń losowych .Oprócz ubezpieczeń społecznych ,zabezpieczenie społeczne obejmuje zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną .Do istotnych właściwości zaopatrzenia społecznego zalicza się udzielanie pomocy ludności znajdującej się w potrzebie ze środków budżetu państwa.
Zaopatrzenie społeczne obejmuje na ogół całą ludność.
Administratorami systemu zaopatrzenia społecznego są urzędy publiczne.
Pierwszymi aktami powołującymi do życia system zabezpieczenia społecznego były: dekret Rady Komisarzy Ludowych FSRR wydany w 1918r.
ustawa Social Security Act uchwalona w 1935r.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 1948r.
konwencja nr.102 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1952r.
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych ,Społecznych i Kulturalnych ONZ z
1966r.
Zarys historii ubezpieczenia społecznego. Najwcześniejszą metodą przeciwdziałania skutkom zdarzeń losowych była pomoc społeczna. Pierwsze formy ubezpieczeń społecznych pojawiły się w Niemczech .Były to: ustawa z 1883r. o ubezpieczeniu od wypadków przy pracy

(…)

… inwalidzkie, renty rodzinne,
zasiłek porodowy ,macierzyński, wychowawczy, opiekuńczy, rodzinny.
Organizacja i finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
W sensie organizacyjno -prawnym wykonanie systemu ubezpieczeń społecznych
zostało powierzone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych /ZUS/ oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /KRUS/.
ZUS jest podporządkowany ministrowi pracy i spraw socjalnych, natomiast KRUS
ministrowi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Z dniem 1.01.1999r. został wprowadzony w Polsce nowy system ubezpieczeń emerytalnych. Nowa emerytura składa się z dwóch składników obowiązkowych -
filaru I i II oraz jednego dodatkowego /dobrowolnego / tzw .filaru III .Filar I to
emerytura wypłacana z ZUS ,finansowana ze składek wszystkich pracujących .
Filar II to wypłaty z otwartego funduszu
… ubezpieczenia społecznego.
Przedmiotem ubezpieczenia społecznego objęty jest niezawiniony brak zarobku powstały na skutek zdarzeń losowych takich jak: choroba ,inwalidztwo,
starość ,śmierć, wypadek przy pracy, choroba zawodowa ,które powodują konieczność zaprzestania pracy zawodowej i zwiększają koszt utrzymania rodziny.
Ich wystąpienie w połączeniu z opłacaniem składki daje ubezpieczonym podstawy
do świadczeń…
… rozszerzone na pozapracownicze grupy zawodowe, jak rolnicy
indywidualni, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych ,rzemieślnicy,
inwalidzi wojenni i wojskowi ,kombatanci oraz żołnierze zawodowi i policjanci.
Zarówno w ubezpieczeniu pracowniczym ,jak i ubezpieczeniu pozostałych grup
zawodowych ,podmiotami społecznego ubezpieczenia są również członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz