Ubezpieczenia społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia  społeczne - strona 1 Ubezpieczenia  społeczne - strona 2 Ubezpieczenia  społeczne - strona 3

Fragment notatki:


Ryzyko - to niepewność co do określonego zdarzenia w warunkach 2 lub więcej możliwości. Ryzyko to ubezpieczona osoba lub przedmiot.
W obrębie działalności ubezpieczeniowej mamy do czynienia z różna naturą ryzyka:
ryzyko nie jest czymś jednorodnym np. ten sam kataklizm wywołuje różne skutki na różnych obszarach
ryzyko występuje w co najmniej dwóch aspektach:
obiektywnym subiektywnym ryzyko może być badane w różnym kontekście tj. jako niebezpieczeństwo, hazard, niepewność, prawdopodobieństwo
ryzyko jest czymś zmiennym i nieustabilizowanym, jest raczej powodem niż stanem, można go podzielić na pewne elementy, części. Definicje ryzyka ubezpieczenia w praktyce:
Ryzyko ubezpieczenia to szansa wystąpienia starty, mierzalna i kwantyfikowalna - majątkowe
Ryzyko to dyspersja rezultatów nierzeczywistych i oczekiwanych - na życie
Ryzyko rozumiane jako niepewność wystąpienia określonych warunków czy zjawisk - finansowe
Ryzyko jako niebezpieczeństwo zagrożenie utraty - NNW
Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia Podziały ryzyka ubezpieczeniowego:
ze względu na charakter strat
finansowe np. majątkowe straty
niefinansowe np. ryzyko osobiste
ze względu na wpływ czasu na dane ryzyko
statyczne - niezależne od czasu
dynamiczne -występujące permanentnie na rynku np. cykl koniunkturalny ze względu na źródło ryzyka
o charakterze ilościowym, masowym o charakterze jakościowym, bezosobowe w skali interesów indywidualnych
ze względu na konsekwencje
czyste - gdzie można jasno ocenić skutki i je oszacować spekulatywne - którego realizacja uzależniona jest od oczekiwanych korzyści lub poniesionej straty
z punktu widzenia ilościowego probalistyczne - dające się obliczyć z dużą dokładnością estymacyjne - występuje duża możliwość błędu
ze względu na źródło niebezpieczeństwa przyrodnicze
społeczne
ze względu na charakter przedmiotu ubezpieczenia
osobiste
majątkowe
Proces zarządzania ryzykiem obejmuje ogół działań związanych z analizą, eliminowaniem, ograniczeniem oraz zarządzaniem ryzykiem w konkretnym przypadku. Etapy procedury zarządzania ryzykiem:
Identyfikacja ryzyka
Ocena ryzyka
Selekcja ryzyka - wyodrębnienie w umowie ubezpieczeniowej sytuacji, w których nie nastąpi opłacenie szkody
Wybór metod zarządzania ryzykiem Wybór metod kontroli


(…)

… społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i FGŚP oraz wypłaty na PEFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek (tzn. pracodawcami jednostek organizacyjnych lub samymi ubezpieczonymi)
dysponowanie środkami finansowymi FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)
prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych i kont płatników składek
prewencja rentowa…
… na ubezpieczenia emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego

Zakład emerytalny
Wypłaca emeryturę wykupiona ze skapitalizowane składki z funduszu emerytalnego
Fundusz emerytalny
Zyski z inwestycji powiększają kapitał zgromadzony na naszym rachunku
Depozytariusz
Bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje aktywa Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Zarządza funduszem inwestuje i pomnaża składki…
…)
jedności organizacyjnej - zasadniczym całokształtem spraw ubezpieczeniowych administruje ZUS i jego organy terenowe jako reprezentant Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, innymi instytucjami koordynacyjnymi są Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy wojskowe.
obciążenia pracodawcy i pracownika obowiązkiem płacenia równomiernych składek proporcjonalność świadczeń do wkładu pracy - ustalanie…
… 6,5%
Pracodawca 6,5%
Pracownik 2,45%
Pracodawca 0,4 - 8,12%

7,3% Otwarty Fundusz Emerytalny
składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeń i płatnicy składek (pracodawcy)
składki na ubezpieczenia chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeń (pracownicy)
składki na ubezpieczenia wypadkowe finansują ją z własnych środków pracodawcy…
… od tych środków. Rezerwa demograficzna dodatkowo pozyskuje z bieżących odpisów na ubezpieczenia emerytalne 1% jej wymiaru oraz środki z prywatyzacji mienia państwowego. Środki rezerw służą tylko uzupełnieniu niedoborów poszczególnych funduszy.
Podstawą systemu emerytalno-rentowego są 3 filary:
system państwowy
system otwartych funduszy emerytalnych
dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia
1 FILAR
ZUS
2 FILAR
fundusze…
… ubezpieczeń. Ad\3 Maja na celu wypłatę zasiłków w ramie chorób i wynagrodzeń za urlopy macierzyńskie, obowiązkowo temu ubezpieczeniu podlegają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pozostałe osoby płacą składkę dobrowolnie. Ad\4 Celem jest wypłata odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest ono obowiązkowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz