Uniwersytet Warszawski - strona 20

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1351

Źródła prawa UE I. Zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie źródła prawa UE Pojęcie źródła prawa UE występuje w trzech znaczeniach: poznawczym - są zbiory dokumentów wydawane przez instytucje Unii Europejskiej formalnym - to ro...

Cele wspólnot Europejskich i cele UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Cele wspólnot Europejskich i cele UE 1. Cele wspólnoty Europejskiej ustanowienie wspólnego rynku ustanowienie unii gospodarczej i walutowej harmonijny, zrównoważony...

Charakter prawny wspólnot

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

1. Charakter prawny Wspólnot Europejskich Wspólnoty Europejskie są organizacjami międzynarodowymi powstałymi w wyniku zawarcia przez państwa-strony konstytuujących je umów. Funkcjonują one w oparciu o system instytucji zapewniających realizację celów zawartych w umowach. Wyposażenie każdej ze wspól...

Członkostwo w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 595

Członkostwo w Unii Europejskiej 1. Nabycie członkostwa w Unii Europejskiej Traktat z Maastricht wprowadził jedna procedurę wstępowania do wszystkich wspólnot i Unii, co powoduje że przystąpienie do unii jest równoznaczne z przystąpieniem do wspólnot. Jak stanowi art. 49 TUE każde państwo europejsk...

Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawa obywateli UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 847

Obywatelstwo Unii Europejskiej 1. Uwagi wstępne Instytucja obywatelstwa Europejskiego została powołana na mocy traktatu z Maastricht, a dokładnie części modyfikującej traktaty założycielskie Wspólnot (czyt. Art. 17-22 TWE). C...

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 490

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej instancji Dorobek orzeczniczy TS i SPI dotyczy prawie wyłączne I filaru UE. TS i SPI każdy w zakresie własnych kompetencji zapewnia poszanowanie prawa w interpretacji i stosowaniu traktatów założycielskich. Dokonując interpretacji prawa wspó...

Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązani...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 728

Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatu Wszczęcie - wszczyna się na podstawie naruszenia zobowiązania ciążącego na mocy traktatu. Przy czym naruszeniem jest nie tylko postępowanie wbrew traktatowi, ale także aktami uchwalanymi przez instytu...

Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 672

2. Powstanie i ewolucja wspólnot Europejskich A. Europejska Wspólnota Węgla i stali W 1950 Robert Schuman wystąpił z oświadczeniem, w którym proponował połączeni...

Prawo pierwotne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

Prawo pierwotne 1. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej traktaty założycielskie TWE - składa się z preambuły 314 art.(części, tytuły, rozdziały i załączniki) Część I: cele i zasady funkcjonowania WE Część II: obywatelstwo UE Część IV: instytucje TEWEA - preambuła i ...

Prawo pochodne UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Prawo pochodne UE I Filar 1. Uwagi ogólne Przez prawo pochodne, rozumie się akty prawne wydane przez instytucje Wspólnot Europejskich działające zgodnie z przyznanymi im kompetencjami w ramach poszczególnych filarów Unii Europejskiej. Zarówno TWE, TEWEA, TUE zawierają katalogi aktów prawa pochodneg...