Uniwersytet Warszawski - strona 19

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Komitet Ekonomiczno-Społeczny KEiS jest organem doradczym RUE i KE . RUE kwalifikowaną większością mianuje kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Przy ustaleniu składu RUE konsultuje się z KE. Zgodnie z dyspozycją art. 258 TWE liczba członków EKiS nie może wynosić więcej niż 350(obe...

Parlament Europejski - kompetencje opiniodawcze, decyzyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Parlament Europejski Obecnie w skład PE wchodzi 732 parlamentarzystów , liczba ta jest ustalana za każdym razem po wstąpieniu państwa UE bądź na skutek innych zdarzeń. Siedzibą PE jest Strassburg, komisje parlamentarne spotykają się ...

Procedura współpracy i procedura współdecydowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Procedura współpracy art.252 TWE i procedura współdecydowania art.251 TWE - różnice i podobieństwa procedura współpracy procedura współdecydowania KE sporządza projekt aktu prawnego i przekazuje go RUE i PE PE sporządza opinie...

Rada Europejska - Polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

. Rada Europejska O RE stanowi atr.4 TUE jest to jedyny organ Unii Europejskiej. Spotkania RE odbywają się w Brukseli co najmniej 2 razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu państwa członkowskiego, które przewodniczy Radzie. Spotkania przygotowują: organy krajowe państwa przewodniczące...

Rada Unii Europejskiej - Polityka zagraniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

. Rada Unii Europejskiej RUE składa się z przedstawiciel państw członkowskich szczebla ministerialnego upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu, po jednym z każdego państwa. W posiedzeniach RUE bierze także udział prze...

Sąd I Instancji - Sekretarz

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Sąd I Instancji SPI został powołany decyzją RUE z 24 października 1988 roku na postawie srt.225 TWE. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie pracowniczych. Początkowo SPI było traktowane jako część ETS, od

Traktaty akcesyjne jako źródło prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

Traktaty akcesyjne jako źródło prawa wspólnotowego Traktaty akcesyjne zaliczamy do pierwotnego źródła prawa wspólnotowego. Traktaty te regulują warunki przystąpienia nowych państw oraz wprowadzają do traktatów założycielskich konieczne zmiany dotyczące przykładowo nowego składu liczbowego instytucj...

Trybunał obrachunkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Trybunał obrachunkowy Został powołany na mocy Traktatu Brukselskiego z 22 lipca 195 roku. W skład TO wchodzi jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego ( Polska - Jacek Uczki...

Unia Gospodarcza i Walutowa - charakteystyka ogólna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

Unia Gospodarcza i Walutowa - charakterystyka ogólna Podstawą prawną funkcjonowania UGiP. Są przepisy zawarte w TWE w brzmieniu ustalonym Traktatem z Maastricht. Ogólna definicja UGiP. Zawarta jest w art.14 TWE. Zgodnie z tą de...

Współpraca sądów krajowych z TS

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Współpraca sądów krajowych z TS 1. pojęcie sądu Pojęcie sądu reguluje prawo wspólnotowe a nie krajowe. I tak za sądy prawo wspólnot uważa organ stały tworzony na podstawie prawa jego właściwość jest obowiązkowa orzeka w procedurze spornej orzeka na podstawie prawa jest niezawisły 2. Sądy Sądy p...