Rada Unii Europejskiej - Polityka zagraniczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Unii Europejskiej - Polityka zagraniczna - strona 1 Rada Unii Europejskiej - Polityka zagraniczna - strona 2

Fragment notatki:

. Rada Unii Europejskiej
RUE składa się z przedstawiciel państw członkowskich szczebla ministerialnego upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu, po jednym z każdego państwa. W posiedzeniach RUE bierze także udział przedstawiciel KE. Skład Rady nie jest stały i zmienia się w zależności od rodzaju spraw będących przedmiotem obrad. Zdarza się że jeżeli sprawa jest wysokiej wagi to w RUE zasiadają szefowie państw lub rządów państw członkowskich. Niejednolity skład Rady daje jej możliwość obradowania w tym samym czasie w różnych miejscach i w różnych gremiach.
Skład Rady więc może być bardzo różnorodny, wyróżnia się Radę Ogólną i Spraw Zagranicznych oraz następujące rady techniczne:
Finansów i Gospodarki (Ecofin)
Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości
Zatrudnienia, Polityki Socjalnej, Zdrowia i Konsumentów
Konkurencji
Transportu, Telekomunikacji i Energii
Rolnictwa i Rybołówstwa
Środowiska
Edukacji, Młodzieży i Kultury
Rada Ogólna składa się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, zajmuje się polityką zagraniczną Wspólnot. Rady techniczne odpowiedzialne za poszczególne dziedziny działalności Wspólnot. Największe znaczenie ma Ecofin zajmujący się harmonizacją podatków i koordynacją polityki gospodarczej państw członkowskich. Spotyka się raz w miesiącu.
Radę wspomaga Sekretariat Generalny, który sprawuje funkcje administracyjne. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny, który pełni jednocześnie funkcję Wysokiego Przedstawiciela do Spraw WPZiB.
Siedzibą RUE jest Bruksela(kwiecień, czerwiec ,październik- Luksemburg). Obrady RUE są z reguły tajne. W posiedzeniach RUE oprócz jej członków, biorą udział także przedstawiciele KE i w określonych przypadkach EBC. Regulamin pozwala żeby podczas nieobecności jednego z członków RUE uczestniczył jego zastępca , który jednak nie może wziąć udziału w głosowaniu. Za nieobecnego może głosować może głosować inny upoważniony do tego członek RUE. Kompetencje RUE mają szeroki zasięg, można je podzielić następująco:
kompetencje prawodawcze
wydawanie aktów prawnych wymienionych w art.. 249 TWE oraz różnego rodzaju aktów nienazwanych
wzywanie KE do podjęcia określonych działań oraz do wykonywania prawa inicjatywy prawodawczej
delegacja uprawnień na rzecz KE zmiana postanowień traktatów założycielskich
podejmowanie decyzji w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy
kompetencje w zakresie ustalania i realizacji polityki wspólnotowej
sprawowanie ogólnego kierownictwa politycznego we Wspólnotach
uchwalanie budżetu


(…)

… wagi
większość kwalifikowana - przyznanie każdemu państwu odpowiedniej liczny głosów ważonych. Rozkład głosów w Radzie UE jest nierównomierny i stanowi pewien wyjątek od zasady równości państw członkowskich(Polska ma 27 głosów)
uchwały Rady UE podejmowane na wniosek KE wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów „za” z ogólnej liczby 321 głosów, oddanych przez większość państw członkowskich
uchwały Rady podejmowane bez udziału KE , większość kwalifikowana wynosi 232 głosy jeżeli za przyjęciem uchwały opowie się co najmniej 2/3 państw członkowskich
Podjęcie decyzji większością kwalifikowaną zależy od spełnienia trzech warunków:
-uzyskanie wymaganej większości głosów ważonych
-zgody ponad 50% państw
-reprezentacji co najmniej 62% ogółu ludności UE( członek RUE może żądać sprawdzenia…

sprawowanie ogólnego kierownictwa politycznego we Wspólnotach
uchwalanie budżetu
zawieranie umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
3.kompetencje kreacyjne
zmiana liczby członków KE
przyjmowanie, sporządzonych zgodnie z propozycjami państw członkowskich. List członków Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, Komitetu Regionów i Trybunału Obrachunkowego
4.kompetencje kontrolne
wnoszenie skargi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz