Uniwersytet w Białymstoku - strona 8

PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Utwór naukowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Twórca - osoba fizyczna, która wniosła twórczy wkład do utworu; prawo autorskie przysługuje twórcy o ile ustawa nie stanowi inaczej Bycie podmiotem przysługuje również pomimo braku możliwości samodzielnego dysponowania prawami autorskimi 1)osobie małoletniej 2)osobie pozbawionej zdolności do czyn...

Podstawowe systemy praw autorskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Podstawowe systemy praw autorskich 1)romański droit d'auteur -ochrona ustanowiona jest przede wszystkim ze względu na majątkowe i osobiste interesy twórców -wyróżniamy 2 modele: a)monistyczny -jednoczy w sobie uprawnienia o charakterze osobistym i majątkowych niemających cech samodzielnych praw ...

PRAWA POKREWNE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

Prawa pokrewne 1)prawo do artystycznych wykonań -przedmiotem a)artystyczne wykonania z wyjątkiem wolnych świadczeń b)dzieła sztuki ludowej -ochronie podlega każde artystyczne wykonanie niezależnie od *wartości -oceny interpretacji byw...

Przejawy pracy intelektualnej poza ochroną prawa autorskiego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

Przejawy pracy intelektualnej będące poza ochroną prawa autorskiego -odkrycia -idee -procedury -metody -zasady działania -koncepcje matematyczne Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego 1)ratio legis związane jest z interesem publicznym, wyrażającym się w swobodzie dostępu i korzystania z t...

Przesłanki uznania wytworu za utwór

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3654

Utwór - dobro niematerialne, które może być przyporządkowane określonej osobie i jest przedmiotem stosunków prawnych; stanowi określoną konstrukcję ludzkich myśli i wyobrażeń Przesłanki uznania wytworu za utwór 1)rezultat pracy człowieka -nie przysługuje osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

RODZAJE UTWORÓW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1211

RODZAJE UTWORÓW A. Utwór współautorski utwór współautorski - utwór będący rezultatem wspóldziałania kilku osób Rodzaje utworów współautorskich 1)rozłączne (dawniej łączne) -wkłady poszczególnych twórców są możliwe do wyodrębinienia z całości dzieła i istnieje możliwość ich samodzielnej egzysten...

UMOWY PRAWNOAUTORSKIE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

Zasada swobody umów - strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego Ograniczenia dotyczące umów autor...

UTWORY AUDIOWIZUALNE I PROGRAMY KOMPUTEROWE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Utwór audiowizualny - utwór stanowiący serię obrazów *pomiędzy obrazami zachodzi relacja uzasadniająca percepcję obrazów w określonej kolejności *obrazy te dają wrażenie ruchu -film fabularny -

Zasady prawa autorskiego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Zasady prawa autorskiego 1)ochroną prawa autorskiego objęte są utwory i przedmioty praw pokrewnych -prawa artystów wykonawców -prawa do fonogramów i wideogramów -prawa do nadań programów -prawa do pierwszych wydań -prawa do wydań naukowych i krytycznych 2)ustalenie utworu jest jednym z warunk...

Definicja prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

KONSTYTUCJA jako źródło prawa. Prawo Konstytucyjne - jest to gałąź prawa, wykształciła się ok. 200 lat temu, wiąże się to z powstaniem pierwszych konstytucji pisanych. Ujęcie wąskie: Prawo Konstytucyjne posiada w swoim zakresie wszystko co jest w konstytucji lub innych aktach o randze konstytucji...