RODZAJE UTWORÓW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
RODZAJE UTWORÓW - strona 1 RODZAJE UTWORÓW - strona 2 RODZAJE UTWORÓW - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE UTWORÓW
A. Utwór współautorski
utwór współautorski - utwór będący rezultatem wspóldziałania kilku osób
Rodzaje utworów współautorskich
1)rozłączne (dawniej łączne)
-wkłady poszczególnych twórców są możliwe do wyodrębinienia z całości dzieła i istnieje możliwość ich samodzielnej egzystencji
2)nierozłączne
-wkłady poszczególnych twórców nie nadają się do samodzielnej eksploatacji i nie można ich wyodrębnić
-należą one najczęsciej do tej samej dziedziny twórczości i splatają się w jednorodną i nierozerwalną całość
Przesłanki powstania dzieła współautorskiego
a)wkład osoby współuczestniczącej w powstaniu dzieła musi mieć charakter twórczy
-wkład pracy twórczej - to działalność kreacyjna, która wywiera wpływ na ostateczny kształt utworu; muszą być spełnione warunki wymagane dla uznania danego dzieła
za utwór
-wkładem nie jest: pomysł stworzenia utworu współautorskiego, inspiracja do jego stworzenia, dostarczenie środków finansowych i materiałów do jego wykonania
b)wkłady poszczególnych twórców powinny tworzyć jedno dzieło
c)konieczna jest współpraca autorów przejawiająca się co najmniej w porozumieniu co do stworzenia wspólnego dzieła
-wola wspólnego tworzenia dzieła
-uzgodnienie celu działania, zarysu lub szczegółów współpracy, podziału zadań
-może wynikać
*expresis verbis z zawartej przez nich umowy
*z czynności konkludentnych
Wspólność prawa autorskiego obejmuje
1)autorskie prawo osobiste
2)autorskie prawo majątkowe
udział - jest odpowiednikiem zakresu uprawnień , które przysługują danej osobie we wspólnym prawie
-domniemywa się, że udziały współtwórców są równe
-współtwórcy mogą jednak ustalić inne wielkości przypadających im udziałów
-każdy ze współtwórców może żądać określenia jego udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej Wykonywanie wspólnego prawa autorskiego
a)do całości dzieła
-potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
-w przypadku braku zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców
-każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu- uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów
b)do poszczególnych części utworu
-każdy ze współtwórców może wykonywać swoje prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców


(…)

… -->po bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę powracają do twórcy
3)nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono
Prawa do utworu pracowniczego
a)autorskie prawa majątkowe
-pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia utworu
b)autorskie prawa osobiste
-nie podlegają zrzeczeniu ani zbyciu i pozostają przy pracowniku jako twórcy
-pracodawca zobowiązany jest więc do oznaczenia utworu pracowniczego…
…, zarysu lub szczegółów współpracy, podziału zadań
-może wynikać
*expresis verbis z zawartej przez nich umowy
*z czynności konkludentnych
Wspólność prawa autorskiego obejmuje
1)autorskie prawo osobiste
2)autorskie prawo majątkowe
udział - jest odpowiednikiem zakresu uprawnień , które przysługują danej osobie we wspólnym prawie
-domniemywa się, że udziały współtwórców są równe
-współtwórcy…
… ich rozpowszechniania
3)porozumienie twórców
Przykłady utworów połączonych
-piosenka (muzyka z wierszem)
-opera, operetka, musical (tekst z muzyką)
-balet (choreografia z muzyką)
-komiks (warstwa literacka z muzyką)
-kilka filmów dokumentalnych
-kilka utworów muzycznych na jednej płycie
Zezwolenie na rozpowszechnianie całości
-każdy z twórców może żądać jego od pozostałych twórców, chyba że istnieje słuszna podstawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz