Uniwersytet w Białymstoku - strona 7

Zobowiżzania cywilne i naturalne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2912

Zobowiązania cywilne i naturalne. Ze względu na sankcję zobowiązania dzielimy na cywilne i naturalne. W przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel ma na ogół możliwość szukania ochrony swojego prawa podmiotowego, wnosząc powództwo do sądu. Zobowiązania są w zasadzie zaskarżalne....

Zobowiązania jednostronne i dwustronne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3724

Zobowiązania jednostronne i dwustronne. Zobowiązanie jednostronne polegało na tym, że jedna strona było tylko wierzycielem a druga tylko dłużnikiem (np. przy pożyczce, przy zobowiązaniu z deliktu). W tego rodzaju zobowiązaniu istniała prosta ochrona procesowa, istniało tylko jedno powództwo - do dy...

Zobowiązanie stricti iuris i bonae fidei- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2723

Zobowiązania stricti iuris i bonae fidei. Ze względu na zakres ochrony procesowej zobowiązania dzieliły się na stricti iuris i bonae fidei. Zobowiązania „ścisłego prawa” wywodziły się z dawnego ius civile. Wiązały one strony dokładnie według tr...

Zwłoka i jej skutki- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2737

Zwłoka i jej skutki. Zwłoka (mora) - niewykonanie zobowiązania w terminie z przyczyn zależnych od stron, mogła pociągać za sobą modyfikację świadczenia. Zwłoka dłużnika (mora debitoris) - powstawała gdy należność była już wymagana, a opóźnienie świadczenia nie było usprawiedliwione. Przy zobowiąza...

DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1106

dozwolony użytek - stanowi ograniczenie monopolu autorskiego; istotą jest upoważnienie do korzystania z chronionego utworu bez zgody osoby uprawnionej Dozwolony użytek 1)publiczny -adresatem społeczeństwo -cele: *informacyjny *dokume...

OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2555

Szczególne postaci wizerunku -maska artystyczna -wizerunek dźwięczny -wizerunek piśmienniczy -wizerunek zbiorowy -karykatura Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby sportretowanej 1)wizerunki pozowane -zapłata za pozowanie traktowana jest jako udzielenie zezwolenia na rozp...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWY...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1792

Naruszenie autorskich praw majątkowych 1)bezpośrednie wkroczenie w zakres cudzego prawa -polega na faktycznej eksploatacji utworu, przede wszystkim elementów twórczych dzieła 2)pośrednie naruszenie prawa autorskiego -polega na nakłanianiu do bezprawnego korzystania z utworu, dostarczania środków...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z TYTUŁU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092

Rodzaje przestępstw 1)plagiat i inne naruszenia praw autorskich i pokrewnych -kara *rozpowszechninie/zniekształcanie - grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolnosci do lat 3 *art 115 ust 3 pr.aut. - grzywna, ograniczenie wolnosci a...

ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORKIMI LUB PRAWAMI POKRE...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Sposób utworzenia OZZ 1)utworzenie OZZ przez co najmniej 15 osób --uchwalenie statutu i dokonanie wyboru komitetu założycielskiego --złożenie do sądu rejestrowanego wniosku o rejestrację wraz ze statutem i listą założycieli 3)wydanie postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia --uzyskanie os...

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1862

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu go prawa, określanego jako najbardziej mu bliskie prawo do autorstwa dzieła Rodzaje plagiatu ...