Uniwersytet w Białymstoku - strona 41

Dochodzenie roszczeń pracowniczych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

28.Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych Roszczenia pracownicze, jeśli tylko są wiarygodne i prawnie uzasadnione, powinny być przez pracodawcę zaspokojone dobrowolnie. Jest to zasad - w praktyce nie znajduje należytego odzwierciedlenia. Dlatego tez ustawodawca stworzył prawne gwarancje ochrony in...

Emerytury - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Emerytury Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2013 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 831,15 zł renta z tytułu częściowej ni...

Funkcje prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770

3. Funkcje prawa pracy Przez funkcję prawa pracy należy rozumieć założone w normach prawa podstawowe cele, jakie stawia sobie przyjęta regulacja prawna, ujęte w określone kierunki oddziaływania ustanowionych norm prawnych. Tradycyjnie prawu pracy przypisuje się trzy główne funkcje: ochronną, org...

Kodeks pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy KP uchwalono 26.06.1974 r. Wszedł w życie 1.01.1975 r. Stanowi usystematyzowany, kompleksowy zbiór norm prawnych, dotyczących wszystkich stosunków pracy i prawie wszystkich zagadnień należących do przedmiotu prawa pracy. Właśnie dzięki temu zawdzię...

Międzynarodowe źródła prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1554

4. Międzynarodowe źródła prawa pracy Na międzynarodowe prawo pracy składają się w mniejszym stopniu klasyczne umowy międzynarodowe, dwustronne i wielostronne, a przede wszystkim akty uchwalane przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez MOP, ONZ i Radę Europy, traktowane z prawnego punk...

Modele i podmioty partycypacji pracowniczej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1330

3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej Art. 182 KP ustanawia zasadę zbiorowego udziału pracowników / załogi/ w zarządzaniu zakładem pracy. W ustawodawstwie polskim zasada pracowniczego współzarządzania nie ma konstytucyjnego umocowania. Artykuł ten odnosi zasadę uczestnictwa załogi w zarzą...

Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 728

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy 1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika, składające się na treść stosunku pracy, oraz obowiązki i prawa nieobjęte treścią tego stosunku, lecz z nim ściśle związane, stanowią podstawowy przedmiot ...

Odpowiedzialność dyscyplinarna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

40.Odpowiedzialność dyscyplinarna Charakterystyczna dla os. zatrudnionych na podst. mianowania w niepracowniczych stosunkach zatrudnienia np. policjant. Stosunek służbowy tych funkcjonariuszy powstaje w drodze mianowania, na podst. dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Policjant odpowiada dyscypli...

Odpowiedzialność materialna pracownika - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

27.Odpowiedzialność materialna Pracownik wyrządzający zakładowi pracy szkodę jest obowiązany do jej naprawienia jeżeli zostaną spełnione łącznie 4 przesłanki: 1. Pracownik nie wykona swoich obowiązków lub wykona je nienależycie 2. Pracownikowi można przypisać winę 3. Po stronie pracodawcy wystąp...

Określenie warunków umowy o pracę - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Określenie warunków umowy o pracę Problematyka składników treści umowy o pracę i innego aktu, na podstawie którego powstaje stosunek pracy, zajmuje szczególne miejsce. Ostatnie zmiany dot. spraw związanych z zawarciem umowy o pracę, miały na celu dostosowanie Kodeksu pracy do Konstytucji RP oraz do...