Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy - omówienie - strona 1 Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy - omówienie - strona 2 Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników.
Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika, składające się na treść stosunku pracy, oraz obowiązki i prawa nieobjęte treścią tego stosunku, lecz z nim ściśle związane, stanowią podstawowy przedmiot prawa pracy. W większości przypadków określonemu obowiązkowi jednej strony odpowiada prawo podmiotowe drugiej strony.
Źródłami praw i obowiązków pracowników i pracodawców są:
Umowa o pracę bądź inny akt, na podstawie którego powstał stosunek pracy,
Normy prawa pracy.
1.1. Katalog obowiązków pracownika
Art.22 §1kp - pracownik ma świadczyć dla pracodawcy umówiona pracę, pod jego kierownictwem, w ustalonym miejscu i czasie.
Obowiązek świadczenia pracy można ująć w dwóch aspektach:
Ilościowym - jako obowiązek aktywnej obecności w miejscu pracy przez określony czas,
Jakościowym - jako obowiązek dokładania należytej staranności przy wykonywaniu pracy.
Ad. a) Pracownik ma się stawić w oznaczonym miejscu i czasie w stanie dyspozycji psychofizycznej do wykonywania pracy i pozostawać do dyspozycji pracodawcy do końca dnia roboczego. Przez „pozostawanie w dyspozycji” rozumie się zarówno wykonywanie pracy, jak i sama gotowość do jej wykonywania, jeśli z przyczyn nieleżących po stronie pracownika nie może on wykonywać pracy.
Ad. b) „Należyta staranność” to wg art.355 §1kc „staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju”, np. większe wymagania stawia się lekarzowi niż niewykwalifikowanemu robotnikowi.
Wg art.100kp pracownik jest zobowiązany w szczególności:
- przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy,
- przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
- wykonywać powierzone zadania sumiennie i starannie,
- wykonywać polecenia przełożonych (jeśli nie są sprzeczne z prawem lub umową o pracę),
- przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
- dbać o dobro zakładu pracy (pracodawcy), w szczególności chronić jego mienie i zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- przestrzegać tajemnic ustawowo chronionych, - przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Ad. a) Jest to elementarny obowiązek każdego pracownika. Wyjątkiem jest tzw. zadaniowy lub nienormowany czas pracy. Pracownik powinien stawiać się punktualnie w miejscu pracy i pozostawać do rozporządzenie przełożonego aż do ustalonej (najczęściej w regulaminie) pory zakończenia pracy. Z wyjątkiem przerw pracownik nie powinien wtedy opuszczać stanowiska pracy. Aktywna obecność w pracy powinna być na rzecz pracodawcy, a w interesie pracownika. Niedopuszczalne jest wykonywanie w czasie przeznaczonym na pracę innych czynności, służących korzyści pracownika lub osób trzecich, rozrywce lub wypoczynkowi ponad ustalone przerwy.


(…)

… obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
Nie można podawać do publicznej wiadomości informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową.
1.2.2. Rodzaje kar porządkowych
Kodeksowy katalog kar porządkowych, ustanowiony w art. 108, obejmuje:
- karę upomnienia,
- karę nagany,
- karę pieniężną - w maksymalnym wymiarze jednodniowego wynagrodze­nia…
…. KC, oprócz przyp. rozwiązania stosunku pracy przez pracownika z tytułu mobbingu oraz z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem;
Mianem odszkodowania KP określa też świadczenia należne pracownikowi.
2.3. Pojecie wypadku przy pracy i choroby zawodowej; wypadki w drodze do pracy i z pracy
WYPADEK PRZY PRACY - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć…
…. g) W Polsce występuje wiele tajemnic ustawowo chronionych:
państwowa - na podst. ustawy z 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych - jest to informacja niejawna, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podst. interesów RP, szczególnie dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów obronności państwa i obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę. Określana klauzulą „tajne” lub ściśle tajne”.
służbowa (ustawa z 22.01.1999 r.) - informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową , uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem spraw zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywatela albo jednostki organizacyjnej. Określana klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”. Informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy. Osoba ta to osoba, która uzyskała - w wyniku przeprowadzenia sprawdzającego, prowadzonego przez służby specjalne - tzw…
… wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem; ciężar dowodu, że odrzucenie sprzeciwu nastąpiło prze upływem 14 dni od jego wniesienia spoczywa na pracodawcy;
Jeśli pracodawca odrzuci sprzeciw, pracownik może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o tym (termin zawity) wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary (art.112 §2kp); z pozwem może wystąpić tylko pracownik, który wniósł sprzeciw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz