Obowiazek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiazek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji - strona 1 Obowiazek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji - strona 2 Obowiazek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji 1.W stosunku pracy o charakterze zobowiązaniowym obowiązek pracownika dbałośći o dobro zakładu stanowi naturalną przeciwwagę do powinności pracodawcy - dbałości o dobro pracownika. Obie te powinności są wyraźne wyartykułowane w przepisach KP (art.16 i 100 § 2 pkt.5).
Na treść obowiązku dbałości o dobro pracodawcy składają się wszelkie zachowania pracownika, które w sposób służą umacnianiu bądź zachowaniu w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niematerialnych zakładu pracy. Chodzi tutaj w szczególności o dbałość o mienie zakładu pracy, przestrzeganie tajemnicy służbowej itp. 2.Treścią omawianego obowiązku są także zachowania pracownika nie związane bezpośrednio z pracą świadczoną na terenie zakładu pracy i po godzinach pracy (niedozwolona konkurencja). Ze względu na związek z wolnościami człowieka jest to zaganienie delikatnej natury. Ingerowanie w sprawy osobiste człowieka po godzinach pracy może oznaczać naruszenie dóbr osobistych pracownika chronionych przez KP.
3.Ważną rolę w stosunkach pracy pełni instytucja zakazu konkurencji. Chodzi tutaj o dobrze rozumianą ochronę interesów pracodawców. Pracownik podejmujący działania kolidujące z jego rolą jako stosunku pracy (np. działalność gospodarcza) powinien przejawiać szczególną dbałość, by nie prowadziło to zagrożenia interesów pracodawcy. Temu celowi jest podporządkowana ta instytucja. Według KP źródłem obowiązku w omawianym zakresie jest umowa o zakazie konkurencji zawierana pomiędzy pracodawca a pracownikiem. Generalnie jednak obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy wynika także, a może przede wszystkim, z powinności pracownika dbałości o dobro pracodawcy (art. 100 § 2 pkt.4). Kp nie definiuje pojęcia ,,działalności konkurencyjnej", ani też nie zawiera ogólnych kryteriów jego rozumienia. Nie powinno budzić wątpliwości, że chodzi tu o działalność podstawową pracodawcy, uboczną, a nawet planowaną i że te kwestie powinny być uszczegółowione w umowie o zakazie konkurencji. W orzecznictwie SN dominuję pogląd, iż pojęcie to należy ujmować szeroko i uznawać za konkurencyjną działalność nawet częściowo zbieżna z zakresem działania danego podmiotu bez względu na jej rozmiar, jeśli mogłaby wpłynąć niekorzystnie na jego sytuacje ekonomiczną lub sytuację na rynku. Spowodowanie wymiernej szkody nie jest przesłanką zawarcia umowy o zakazie wolnej konkurencji . Jednocześnie SN zwraca uwagę, iż zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi być odniesiony do przedmiotu działalności pracodawcy. Zakaz konkurencji nie może oznaczać obowiązku informowania firmy o wszystkich swoich planach. KP dopuszcza zawieranie z pracownikami umów o zakazie konkurencji, zarówno na czas trwania stosunku pracy, jak i po rozwiązaniu umowy o pracę

(…)

… może uzasadniać zwolnienie tej osoby za wypowiedzeniem jeżeli pracodawca chce w ten sposób ochronić swoje interesy. Jednakże odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji nie jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli przedstawiony przez pracodawcę projekt tej umowy zawierał postanowienia niezgodne z z przepisami KP. Poza dobrowolnością nawiązania umowy o zakazie konkurencji…
… pracy jest możliwe w trybie przewidzianym w KC.
4. Do umowy o zakazie konkurencji znajdują zastosowanie przepisy KC dotyczące kary umownej (art 483 KC w zw. z art 300 KP) i prawa odstąpienia od umowy, jednakże nie wprost lecz odpowiednio. Umowa o zakazie konkurencji zawierana jest bowiem przez podmioty stosunku pracy, a zakaz konkurencji (także po ustaniu stosunku pracy) wynika z rodzaju świadczonej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz