Uniwersytet w Białymstoku - strona 27

Prawo pracy - przykładowy test 10

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Test 2 18. Roszczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po upływie a) 5 lat od dnia wymagalności b) 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym składki są wymagalne c) 10 lat od dnia wymagalności d) nie przedawniają się Uzupełnić 19. Prawo kontynuowania ubezpieczeń ...

Prawo pracy - przykładowy test 11

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

23. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(chyba uzupełnić) .. maksymalna kwota nie może przekroczyć 30-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( w 2009 r. to kwota 95 790 zł) 24. Jakie warunki musi spełnić dziecko by nabyć uprawnienia po zmarłym rodzicu uzu...

Układowe źródła prawa pracy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

5. Układowe źródła prawa pracy 5.1. Pojęcie układowych źródeł prawa pracy Są to akty powstające jako rezultat porozumienia zawartego między dwoma podmiotami, z których jeden reprezentuje interesy pracodawcze a drugi pracownicze. Źródła te są autonomiczne (odrębne od powszechnego systemu źródeł praw...

Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

IX. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy 1. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą 1.1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Wynagrodzenie ustala się w umowie w sposób bezpośredni- przez wskazanie wysokości poszczególnyc...

Urlopy i zwolnienia z pracy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

3. Urlopy i zwolnienia od pracy 3.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego URLOP WYPOCZYNKOWY- zwolnienie pracownika od obowiązkowego świadczenia pracy w każdym roku na określony w ustawie czas z zapewnieniem mu prawa do wynagrodzenia. Celem jest wypoczynek i regeneracja sił. 3.2. Nabycie prawa do urlopu ...

Ustanie i zmiana treści stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

VII. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy 1. Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy Stosunek pracy może ustać przez: - rozwiązanie (czyli z woli stron bądź jednej strony w następstwie dokonania przez nie odpowiedniej czynności prawnej) - wygaśnięcie (z mocy samego prawa, niez...

Ustanie stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

23.Ustanie stosunku pracy( zagadnienie) Stos.pracy ma charakter ciągły. Gdy zachodzą problemy dochodzi do rozwiązania s.p. Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem, które obejmuje zakresem czynności prawne stron i skutki wynikające dla s.p. S.p. rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, rozwiązanie um...

Epływ warunków umowy na stosunek pracy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

Wpływ warunków umowy na stosunek pracy Większość składników umowy o pracę jest obojętna dla bytu stosunku prawnego. Brak takich składników jak wynagrodzenie czy miejsce wykonania pracy nie powoduje nieważności umowy o pracę. Składniki te mają charakter naturalii negotii, wpływających na treść umowy...

Wysokość zasiłku - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru. Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, począwszy o...

Zasady prawa pracy - omówienie część 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 378

4. Zasady prawa pracy 4.1. Pojęcia zasad prawa pracy Nauka prawa używa pojęcia,,zasady prawa” w różnych znaczeniach. Wyróżnia zasady w znaczeniu: normatywnym (zasady-normy), postulatywnym( postulaty systemu lub gałęzi prawa), opisowym. Zasady prawa w znaczeniu normatywnym są to obowiązujące no...