ustanie stosunku pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustanie stosunku pracy  - omówienie - strona 1 ustanie stosunku pracy  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

23.Ustanie stosunku pracy( zagadnienie)
Stos.pracy ma charakter ciągły. Gdy zachodzą problemy dochodzi do rozwiązania s.p. Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem, które obejmuje zakresem czynności prawne stron i skutki wynikające dla s.p. S.p. rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu na jaki została podpisana umowa, z dniem ukończenia pracy, dla której został zawarty, odwołanie pracownika z zajmowanego stanowiska. Wygaśnięcie- śmierć pracownika lub pracodawcy, gdy nie ma osoby, która przejęłaby np. firmę, 3 miesiące nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania, niedotrzymanie przez pracownika warunku powrotu do macierzystego zakładu pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stos. Pracy z wyboru, niezachowanie 30-dniowego terminu powrotu pracownika do zakładu, który zatrudnił do w dniu powołania do czynnej służby wojskowej.
Problem rozwiązania stosunku pracy jest zawsze złożony dotyczy bowiem interesów związanych z zapewnieniem właściwego doboru pracowników i sprawności procesu pracy oraz z bytem pracownika i jego rodziny, a także z realizacja konstytucyjnego prawa pracy. Z ustaniem zatrudnienia łączymy dwa terminy: rozwiązanie i wygaśnięcie stos. pracy. Rozwiązanie to pojęcie szerokie obejmuje swym zakresem czynności prawne stron oraz stosunki wynikające z mocy prawa. Każde wygaśniecie stos. pracy jest zarazem rozwiązaniem tego stos. ,lecz nie każde rozwiązanie jest wygaśnięciem stos. pracy. Rozwiązanie jest wtedy wygaśnięciem gdy jest niezależne od woli pracodawcy lub pracownika.
Katalog czynności powodujących rozwiązanie stosunku pracy z art.30Kp (Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.) ma charakter ZAMKNIETY , czyli nie może zostać rozwiązany przez podjecie innych czynności prawnych niż wymienione w tym przepisie( np. zerwanie umowy o prace) Zatem sposoby rozwiązanie umowy o pracę są dwojakiego rodzaju: oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy ( jednostronne i dwustronne) oraz wystąpienie zdarzeń, z którymi umowa wiąże skutek w postaci rozwiązania umowy.
Stosunek pracy wygasa niezależnie od woli stron w przypadku zaistnienia jednego ze zdarzeń określonych w kodeksie pracy (dalej: k.p.) w oraz w przepisach szczególnych (art. 63 k.p.). Kodeks pracy wymienia następujące przyczyny wygaśnięcia umownego stosunku pracy: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz