Układowe źródła prawa pracy - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układowe źródła prawa pracy - opracowanie - strona 1 Układowe źródła prawa pracy - opracowanie - strona 2 Układowe źródła prawa pracy - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

5. Układowe źródła prawa pracy 5.1. Pojęcie układowych źródeł prawa pracy Są to akty powstające jako rezultat porozumienia zawartego między dwoma podmiotami, z których jeden reprezentuje interesy pracodawcze a drugi pracownicze.
Źródła te są autonomiczne (odrębne od powszechnego systemu źródeł prawa). Do źródeł tych zaliczamy układy zbiorowe i inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe .
5.2. Porozumienia społeczne
W 1980r zawarto trójporozumienie (Gdańsk. Szczecin, Jastrzębie Śląskie) między komisjami rządowymi a międzyzakładowymi komitetami strajkującymi.
1989r podpisano porozumienia okrągłego stołu. Zapoczątkowały fazę zmian politycznych. Wprowadziły pluralizm. Zaczęto przechodzić do gospodarki rynkowej.
1993r. podpisano porozumienie miedzy rządem (Ministrem Pracy) a centralami związkowymi. Był to pakt o przedsiębiorstwie państwowym w akcie przetwarzania. Porozumienie to było bezpośrednim powiązaniem z regulacją prawną. Po porozumieniu z 1993r. 2 razy zmieniano KP (w 1994r. i 1996r.)
W 1980r. uchwalono ustawę o związkach zawodowych a kolejna w 1981r.
W 2001r. uchwalono ustawę o trójstronnej komisji do spraw społeczno-gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta przewiduje możliwość zwierania układów zbiorowych pracy zawieranych między przedstawicielem pracodawcy i pracownika. Jednak na gruncie tej ustawy nie zawarto żadnego porozumienia.
Tzw. partnerzy społeczni, czyli związki zawodowe i organizacje pracodawców, biorą udział w tworzeniu prawa pracy, wyraża się przede wszystkim w zawieraniu układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych, stanowiących specyficzne źródła prawa pracy. Ten udział występuje także przy powstawaniu źródeł prawa pracy o charakterze powszechnym tj. ustaw i rozporządzeń (z mocy art.19 ustawy o związkach zawodowych oraz art.16 ustawy o organizacjach pracodawców) 5.3. Układy zbiorowe pracy
Układ zbiorowy jest porozumieniem normatywnym zawieranym ze strony pracowników przez organizację związkową, a ze strony pracodawcy przez samego pracodawcę, organizacje pracodawców albo przez właściwego ministra lub przewodniczącego zarządu gminy, określającym warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz wzajemne zobowiązania stron układu.
Pełnią funkcje:
1) prawne
- uzupełniają powszechna regulację (są to autonomiczne środki prawne nie zaś akty wykonawcze)
- są prekursorem nowych rozwiązań prawnych 2) społeczne
- stabilizują porządek społeczny (Prawo ustawowe pełni funkcję gwarancyjną m.in. ochrony pracownika, zaś układy zbiorowe mogą zapewnić więcej. Zasada pokoju społecznego- nie wolno w okresie obowiązywania układu wszczynać sporu w kwestiach uregulowanych w tym układzie)


(…)

… (czyli do 1.01.1975r.)
5.3.3. Strony układów zbiorowych pracy (zdolność układowa)
Strona układu zbiorowego pracy- podmiot lub grupa podmiotów, które reprezentują interesy pracowników (gł. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność") lub pracodawców (w szczególności Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych oraz Związek Rzemiosła Polskiego). Po każdej…
…)
* zaliczamy do nich przede wszystkim Konstytucję. Wśród wolności i praw politycznych znalazły się 3 zasadnicze elementy zbiorowych stosunków pracy: prawo zrzeszania się w związki zawodowe rokowania i układy zbiorowe oraz prawo do strajku. Pośrednio Konst. gwarantuje także prawo prowadzenia sporów zbiorowych (art. 59 ust.2) co w sumie składa się na całość podstaw zbiorowego prawa pracy. Gwarancje…
… pracodawców i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Regulacja statusu prawnego związków zawodowych nie została objęta KP w 1974r. Ponieważ ówczesny ustawodawca i związki nie chciały regulować tej problematyki. Kwestie organizacji pracodawców sporów zbiorowych i strajku nie były normowane w ówczesnym prawie pracy. Również po roku 1980 prace nad ustawa o związkach zawodowych były prowadzone niezależnie od KP…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz