Porozumienia kryzysowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienia kryzysowe - strona 1 Porozumienia kryzysowe - strona 2

Fragment notatki:

Porozumienia kryzysowe: Stosuje się je wtedy gdy pracodawca, nie przestrzega wynegocjowanych warunków umowy, wprowadza on nowe niekorzystne dla pracowników warunki do umowy , ale bez korzystania z instytucji porozumienia zmieniającego, bądź wypowiedzenia zmieniającego. A pracownik musi je przyjąć gdyż nie chce stracić stosunku zatrudnienia. Dla ochrony praw pracowniczych powstał mechanizm zbiorowego prawa pracy, zawiera ono kilka porozumień, które maja na celu ochrony pracowników i pracodawcy. Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron. (Art. 9 i 241 KP)
Przesłanki:
- musi wystąpić trudna sytuacja finansowa pracodawcy
- nie dotyczy KP i innych ustaw szczególnych
- porozumienie zawiera pracodawca i reprezentujący pracowników organizacja związkowa;
- jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji związkowej, porozumienie zawiera z przedstawicielami pracowników wyłonionych w odp. Trybie.
- zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż 3 lata.
- pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu inspektorowi pracy. 2. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikających z umowy o pracę zawartych z tymi pracownikami ( art. 23 1a prg. 1)
Przesłanki:
- uzasadnione sytuacja finansową pracodawcy
- nieobjęty pracodawca jest układem zbiorowym lub zatrudnia mniej niż 20 pracowników
- może być zawarte porozumienie w zakresie i przez czas określony w porozumieniu
- może wpływać na tą część umowy, która nie została wynegocjowana indywidualnie z pracownikami, lecz wynika z układu zbiorowego. 3. Porozumienie zawieszające w całości lub w części postanowienia układu zbiorowego pracy. ( 241)
Przesłanki:
- sytuacja finansowa pracodawcy
- strony układu mogą zawrzeć porozumienie na okres 3 lat.
-porozumienie podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednich układów zbiorowych i układów ponadzbiorowych ;
- informuje się strony porozumienia o jego zawarciu.
- w czasie trwania porozumienia nie stosuje się z mocy prawa warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Kształtowanie się zasady przenikania zbiorowego prawa pracy do indywidualnego stosunku pracy. Prawo pracy i zbiorowe prawo pracy często się krzyżuje. Zbiorowe prawo pracy jest po to, aby przyczyniać się do lepszego funkcjonowania indywidualnych stosunków pracy - dowartościowanie pozycji pracownika za pomocą pracowniczej organizacji. Jest to przydatny instrument reagowania na trudną sytuację finansowa pracodawcy. Akceptacja porozumień kryzysowych nie oznacza aprobaty dla kształtu regulacji prawnej dot. Tych porozumień przyjętych w KP.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz